Sociale toeslag: extra Groeipakket in Vlaanderen

De sociale toeslag werd in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen. Het bedrag van de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin en varieert tussen de 5,52 euro en 109,18 euro per kind per maand.

Als je recht hebt op deze toeslag dan ontvang je die automatisch. Heb je vragen of denk je dat je toch recht hebt op deze toeslag, maar ze momenteel niet ontvangt?

Bekijk hier de Sociale Toeslag in Brussel

Bekijk hier de Sociale Toeslag in Wallonië


Collaborate

Sociale toeslag in het Groeipakket

Vroeger kon enkel wie werkloos of arbeidsongeschikt was of een eenoudergezin vormde recht hebben op een sociale toeslag. Deze toeslag was afhankelijk van de beroepssituatie en de inkomenssituatie van het gezin. Vanaf 1/01/2019 werd het recht op een toeslag losgekoppeld van de beroepssituatie en hangt het recht enkel nog af van het inkomen en van de gezinsgrootte.

Deze nieuwe regelgeving geldt zowel voor kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 als voor kinderen die pas later geboren zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat kinderen geboren voor 1 januari 2019 verder de bedragen van de oude kinderbijslagwetgeving blijven ontvangen. Bovendien hebben deze gezinnen met een jaarinkomen tussen 32.882,77 Euro en 64.945,93 Euro enkel recht op een toeslag als er een derde of volgend rechtgevend kind bijkomt in het gezin vanaf 01/01/2019 (*)

(*)De kinderen die geboren worden vanaf 1/01/2019 krijgen de nieuwe bedragen.

Aanvraagdocument downloaden


Grensbedrag om recht te hebben op een toeslag

De inkomensgrenzen zijn van toepassing op het gezinsinkomen. Daaronder vallen naast het bruto belastbaar inkomen (of netto belastbaar voor zelfstandigen) onder andere ook onderhoudsgelden, kadastraal inkomen en inkomensvervangende tegemoetkomingen.

Gezinsgrootte Inkomensgrens

Maandelijkse Toeslag

1 of 2 kinderen < 32.882,77 Euro 54,12 euro per kind
> 2 kinderen < 32.882,77 Euro 86,59 euro per kind
> 2 kinderen 32.882,77 Euro - 64.945,93 Euro 64,94 euro per kind

Hoe wordt het recht op de sociale toeslag geëvalueerd?

Het recht op de sociale toeslag wordt automatisch berekend op basis van de gezinssituatie, de inkomsten uit het aanslagbiljet en de eigendomstoestanden. Het recht op de sociale toeslag wordt elk jaar opnieuw bekeken, voor een periode van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar.

Je inkomstengegevens ontvangen wij rechtstreeks van de FOD Financiën via je belastingaangifte. We baseren ons steeds op je belastingaangifte van 2 jaar geleden.

Bijvoorbeeld: Als we je recht op de sociale toeslag onderzoeken voor de periode van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021, dan baseren we ons op je inkomstengegevens van je belastingaangifte van inkomstenjaar 2018.

De sociale toeslag wordt daardoor steeds voorlopig toegekend. In hetzelfde voorbeeld zullen we in het jaar 2022 je inkomstengegevens kunnen bekijken van inkomstenjaar 2020. Op dat moment gaan we evalueren of de uitbetaalde sociale toeslag terecht werd uitbetaald. Omgekeerd kan natuurlijk ook:

Bijvoorbeeld: Als we op basis van je inkomstengegevens van 2018 hebben afgeleid dat die te hoog waren om een sociale toeslag te ontvangen, maar in 2022 zien we dat je werkelijke inkomen van 2020 wel onder het toegelaten grensbedrag lagen, dan kunnen we op dat moment de sociale toeslag voor de periode van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 bijbetalen.


Wat als mijn huidige inkomsten verschillen van mijn inkomsten van 2 jaar geleden?

De sociale toeslag wordt steeds voorlopig toegekend, omdat we ons baseren op je inkomstengegevens van 2 jaar geleden. We ontvangen deze rechtstreeks van de FOD Financiën via je belastingaangifte.

Het is mogelijk dat je inkomstengegevens van 2 jaar geleden boven het grensbedrag lagen om recht te hebben op de sociale toeslag. We kunnen dan voorlopig geen sociale toeslag uitkeren.

Bijvoorbeeld: Als we je recht op de sociale toeslag onderzoeken voor de periode van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021, dan baseren we ons op je inkomstengegevens van je belastingaangifte van inkomstenjaar 2018. Als je inkomsten in inkomstenjaar 2018 te hoog lagen, kunnen we momenteel geen sociale toeslag uitbetalen. In 2022 zullen we je belastingaangifte van 2020 kunnen raadplegen. We controleren dan of de sociale toeslag niet kan worden bijbetaald op basis van je werkelijke inkomen van inkomstenjaar 2020.

Als je nu al weet dat je huidige inkomen lager ligt dan je inkomen van 2 jaar geleden kan je:

 • Wachten tot KidsLife over 2 jaar automatisch je recht op de sociale toeslag herbekijkt.
   
 • Zelf manueel je huidige inkomsten doorgeven via het aanvraagformulier. Contacteer hiervoor je KidsLife adviseur of download zelf het aanvraagformulier

Waarom heb ik geen recht meer op sociale toeslag en vroeger wel?

Als je niet langer recht hebt op de sociale toeslag, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Wijziging in de gezinssituatie.

Bijvoorbeeld: Lieve ontvangt de kinderbijslag en de sociale toeslag voor haar 2 kinderen op basis van haar lage inkomen. Op 12 maart komt haar partner Peter bij haar inwonen. Vanaf 1 april wordt ook het inkomen van Peter meegeteld om het recht op de sociale toeslag te berekenen. Het inkomen van Lieve en Peter samen ligt boven het toegelaten grensbedrag.

 • Je inkomsten zijn verhoogd en liggen hoger dan het toegelaten grensbedrag.
   
 • Nieuwe vorm van berekening: in vergelijking met de oude kinderbijslagwetgeving van voor januari 2019 tellen onder andere ook onderhoudsgelden, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkomingen en sommige vormen van kadastraal inkomen mee in de berekening van jouw inkomsten.
   
 • De Kadastraal inkomen test.  We houden rekening met het Kadastraal inkomen voor de berekening van de toeslag. Dit doen we als je gebouwen en/of gronden bezit waar je niet woont of die je niet gebruikt voor jouw beroep. Als je kadastraal inkomen een te hoog percentage van je totale inkomen vormt, is er geen recht op de sociale toeslag.

Waarom krijg ik minder sociale toeslag?

 • Wijziging aantal kinderen in het gezin

Bijvoorbeeld: Ben en Mona hebben 2 kinderen. Gaston is geboren in 2019 en Lina in 2021. Ben en Mona verdienen samen minder dan 32.882,77 euro op jaarbasis en ontvangen 86,59 euro sociale toeslag per kind. Op 5 april 2021 gaat Gaston bij zijn grootouders wonen. Omdat Lina vanaf dan het enige kind in het gezin van Ben en Mona is, heeft zij vanaf 1 mei 2021 recht op 54,12 euro sociale toeslag.

 • Andere inkomensgrens.

Door de nieuwe berekening van de gezinsinkomsten is het mogelijk dat je in een andere categorie valt. Hierdoor ontvang je mogelijk minder of meer sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Emelie heeft 3 kinderen uit een vorige relatie. Haar jongste kindje Jules is geboren in 2019. Op basis van haar inkomen dat onder de 32.882,77 euro ligt, heeft ze voor de 3 kinderen recht op een sociale toeslag. Op 6 mei 2021 komt haar nieuwe partner Suzanne bij haar inwonen. Vanaf 1 juni 2021 worden ook de inkomsten van Suzanne meegeteld. De inkomsten van Emelie en Suzanne samen liggen tussen 32.882,77 euro en 64.945,93 euro, waardoor de sociale toeslag die Emelie krijgt voor Jules zakt van 86,59 euro naar 64,94 euro.

Heb je vragen over jouw situatie? Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur.


Ik heb een brief ontvangen van KidsLife met vermelding ST22 of ST16(AANV)?

Beide brieven dienen om het recht op je sociale toeslag te onderzoeken. Je ontving de brief omdat:

 • De gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen onvolledig zijn. Je krijgt dan de mogelijkheid om zelf je inkomsten door te geven, zodat wij het recht op je sociale toeslag alsnog kunnen onderzoeken.

OF

 • Omdat je ons zelf een aanvraagformulier hebt opgevraagd omdat je werkelijke inkomsten lager liggen dan de gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen.

Het is de bedoeling dat je ons manueel je inkomsten doorstuurt met alle relevante bewijsstukken.


Wil je geen enkel voordeel meer missen, zoals de Sociale Toeslag? Haal het maximum uit je Groeipakket en stap over naar KidsLife.

Ik stap over naar KidsLife