Opgelet!: Wees aandachtig voor phishing via WhatsApp, SMS en e-mail over Kinderbijslag, Schoolbonus en Groeipakket. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfels over de juistheid van communicatie? Contacteer je KidsLife-adviseur

Co-Ouderschap en invloed op het Groeipakket en de Kinderbijslag

Als ouders uit elkaar gaan, brengt dit vaak grote emotionele en praktische veranderingen mee voor de ouders en de kinderen. Een scheiding kan ook een invloed hebben op de uitbetaling van de Kinderbijslag. Moet je zelf iets in orde brengen? Wie ontvangt verder de Kinderbijslag? Ontvang je als alleenstaande moeder of vader iets extra? Wij beantwoorden graag al je praktische vragen.


Wat te doen als je uit elkaar gaat na een huwelijk of na wettelijk of feitelijk samenwonen?

Je hoeft KidsLife niet zelf te verwittigen van de scheiding. Via de Kruispuntbank, de verzamelplaats van alle persoonsgegevens van de overheid,  ontvangen wij namelijk automatisch alle wijzigingen in je gezinssamenstelling. Daarna doen wij de nodige aanpassingen volgens je nieuwe gezinssituatie.


Wie ontvangt de kinderbijslag na een scheiding?

Als je uit elkaar gaat met de andere ouder van je kind, kan je nog samen in staan voor de opvoeding van het kind.  We spreken hier van ‘gelijkmatig verdeelde huisvesting’ of co-ouderschap.

Concreet betekent dit dat het kind de helft van de tijd bij jou verblijft en de andere helft bij de andere ouder en dat jullie samen de beslissingen in verband met het opvoeden nemen. De uitbetaling van het Groeipakket loopt dan door zoals vóór de scheiding.

Is er geen sprake van gelijkmatig verdeelde huisvesting of co-ouderschap? Heeft 1 van beide ouders het exclusieve hoederecht? Is er in de rechtbank overeengekomen dat de Kinderbijslag bij helften verdeeld moet worden? Bezorg ons dan het vonnis van de rechtbank. KidsLife past je dossier Kinderbijslag dan aan volgens het vonnis.

Vanaf 1 januari 2019 moet de Kinderbijslag voor kinderen die in het Franstalig gebied van Wallonië gedomicilieerd zijn betaald worden aan een bijslagtrekkende die in het Franstalig gebied van Wallonië gedomicilieerd is.

Als de wettelijke ontvanger van de Kinderbijslag, de bijslagtrekkende (meestal de moeder), in geval van co-ouderschap, haar adres niet in Wallonië heeft, zal de andere ouder (meestal de vader) bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn, aangeduid worden als vervangende bijslagtrekkende.

In dat geval kan de vader, de vervangende bijslagtrekkende, de wettelijke bijslagtrekkende worden als hij vraagt om de Kinderbijslag te ontvangen. Als de vader dit niet aanvraagt, en de moeder verhuist nadien alsnog naar het Franstalige gebied van Wallonië, zal de Kinderbijslag automatisch opnieuw aan haar uitbetaald worden.


Co-Ouderschap: wie ontvangt de Kinderbijslag en het Groeipakket

Heeft een scheiding een invloed op het bedrag dat ik ontvang?

Als je alleenstaande wordt, kan het zijn dat je recht krijgt op een supplement op de Kinderbijslag. Als je in Vlaanderen woont, wordt dit automatisch toegekend op basis van de inkomstengegevens die wij ontvangen van de FOD Financiën via de belastingaangifte. Woon je in Brussel of Wallonië? Dan sturen wij automatisch een invulformulier (model S) waarop je je inkomsten kan noteren.


Wat als het kind bij de vader gedomicilieerd is?

Het is mogelijk dat we de Kinderbijslag al aan de vader betalen omdat hij in het verleden reeds de Kinderbijslag heeft aangevraagd voor de kinderen die bij hem wonen.

Als de vader de Kinderbijslag nog niet ontvangt en deze nu wil aanvragen, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

Vlaanderen

In Vlaanderen is het aanvragen van het Groeipakket door de vader niet mogelijk. We kunnen enkel het Groeipakket aan de vader betalen als er een vonnis is die de vader als ontvanger van de Kinderbijslag aanduidt of waaruit exclusief ouderlijk gezag voor de vader blijkt.  Als de vader deel uitmaakt van de begunstigde kern van ontvangers van de Kinderbijslag, dan kunnen beide ouders wel samen overeenkomen dat er aan de vader betaald mag worden.

Voorbeeld 1: moeder Martine en vader Franky hebben samen 2 kinderen: Ine geboren in 2006 en Gaston, geboren in 2010. De kinderbijslag wordt aan de moeder betaald, volgens de oude wetgeving van de kinderbijslag. Martine verlaat het gezin en de kinderen blijven bij hun papa gedomicilieerd. Martine blijft verder de kinderbijslag ontvangen voor beide kinderen. Enkel indien Franky een vonnis van de rechtbank kan voorleggen dat hij de kinderbijslag dient te ontvangen, kan aan hem betaald worden.

Voorbeeld 2: moeder Naïma en vader Bert hebben samen een kindje: Ibe, geboren op 5 januari 2020. Naïma en Bert zitten al samen in een begunstigden kern omdat hun kindje onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt, die sinds 01/01/2019 in voege is. Dit betekent dat beide ouders samen overeengekomen zijn op welk rekeningnummer de kinderbijslag betaald mag worden. Naïma en Bert kozen een rekening op naam van de vader. Op 1 september 2020 Naïma verlaat het gezin, en Ibe blijft bij zijn vader gedomicilieerd. De kinderbijslag wordt na de scheiding verder uitbetaald op hetzelfde rekeningnummer. Beide ouders kunnen samen op elk moment de rekening wijzigen. Indien of Naïma of Bert een vonnis van de rechtbank kan voorleggen waaruit blijkt dat hij of zij het exclusieve hoederecht heeft of als ontvanger van de kinderbijslag wordt aangeduid, zal KidsLife het dossier volgens het vonnis aanpassen.

Brussel en Wallonië

In Brussel en Wallonië kan de vader wel de Kinderbijslag aanvragen voor de kinderen die bij hem gedomicilieerd zijn.

Vanaf 1 januari 2019 moet de Kinderbijslag voor kinderen die in het Franstalig gebied van Wallonië gedomicilieerd zijn betaald worden aan een persoon, de bijslagtrekkende genoemd, die in het Franstalig gebied van Wallonië gedomicilieerd is.

Als de wettelijke ontvanger van de Kinderbijslag, de bijslagtrekkende (meestal de moeder), in geval van co-ouderschap haar adres niet in Wallonië heeft, zal de andere ouder (meestal de vader) bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn, aangeduid worden als vervangende bijslagtrekkende.

In dat geval kan de vader, de vervangende bijslagtrekkende, de wettelijke bijslagtrekkende worden als hij vraagt om de Kinderbijslag te ontvangen. Als de vader dit niet aanvraagt, en de moeder verhuist nadien alsnog naar het Franstalige gebied van Wallonië, zal de kinderbijslag automatisch opnieuw aan haar uitbetaald worden.


Mijn kind wordt meerderjarig

Als je kind meerderjarig wordt en je woont in Vlaanderen, wijzigt er niets aan je dossier Groeipakket.

Als je kind meerderjarig wordt en je woont in Brussel of Wallonië, dan eindigt het co-ouderschap en het vermoeden van gezamenlijk opvoeden van het kind vanaf de meerderjarigheid. Vanaf dat moment kijken we naar de feitelijke situatie binnen het gezin wat betekent dat we de Kinderbijslag zullen betalen aan de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is.

Als het kind echter even lang en afwisselend bij beide ouders verblijft, kan de regeling van het co-ouderschap behouden blijven. We blijven dan betalen aan de zelfde persoon als voor de meerderjarigheid. Dit doen we als minstens één ouder verklaart dat het kind even lang bij elke ouder verblijft. Hiervoor bezorgen we je 3 maanden voor de 18de verjaardag van je kind een document voor die verklaring. Als je het co-ouderschap wilt stopzetten, mag je dat document gewoon negeren. Stuurt de andere ouder wel een verklaring om co-ouderschap verder te zetten, dan passen we de co-ouderschapsregeling wel verder toe. Bij onenigheid tussen de ouders komt er een sociaal controleur langs om je situatie te bekijken.


Enkel Vlaanderen! Wat als mijn kind verhuist van de ene ouder naar de andere?

De verhuis van een kind van de ene ouder naar de andere kan een wijziging van ontvanger van het Groeipakket met zich mee brengen.

Als je enkel kinderen hebt die geboren zijn voor 1 januari 2019, dan werd de Kinderbijslag voorheen aan de bijslagtrekkendekern (meestal de moeder) betaald. Vanaf de maand volgend op de verhuis van je kind, zal de Kinderbijslag betaald worden aan een begunstigde kern, die bestaat uit de vader en de moeder. Dit biedt de ouders de mogelijkheid om samen te beslissen op welke rekening KidsLife de Kinderbijslag mag storten.

De overgang naar een begunstigde kern heeft ook een invloed op de betalingswijze van de sociale toeslag. Indien de moeder voor de overgang een sociale toeslag ontving (100%) dan zal deze nu 50/50 verdeeld worden over beide ouders.

Bijvoorbeeld. Moeder An (°1980) en vader Peter (°1978) zijn al sinds 2015 uit elkaar. Hun kinderen Arne (°2010) en Elien (°2012) wonen bij hun moeder. An is alleenstaande moeder en ontvangt een sociale toeslag op basis van haar inkomen. Op 10 februari 2020 verhuist Arne naar zijn papa. Vanaf 1 maart 2020 wordt een nieuw dossier aangemaakt voor Arne en Elien waarin moeder An en vader Peter beide deel uitmaken van de begunstigde kern. An en Peter mogen nu samen beslissen op welke rekening de maandelijkse Kinderbijslag voor beide kinderen gestort wordt. De ouders delen KidsLife echter geen rekeningnummer mee, waardoor wij verder betalen aan de jongste van de ouders, namelijk moeder An. Vanaf maart 2020 heeft An nog recht op de helft van de sociale toeslag. Vader Peter kan immers ook recht hebben op de helft van de sociale toeslag als zijn gezinsinkomen onder het grensbedrag valt. De sociale toeslag wordt in een aparte storting betaald aan de persoon die er recht op heeft, op een rekeningnummer van zijn of haar keuze.

Had je al kinderen die geboren waren vanaf 1 januari 2019? Dan werd het Groeipakket al aan de begunstigde kern van beide ouders uitbetaald en blijft dit ook na de verhuis zo.

De vader kan dus niet vragen om de Kinderbijslag of het Groeipakket te ontvangen voor het kind dat bij hem wordt gedomicilieerd. Hij kan dit recht enkel krijgen door een volledig vonnis op te sturen waarin staat dat hij het exclusieve hoederecht heeft voor dit kind of waarin staat dat hij als begunstigde of ontvanger van de gezinsbijslag wordt aangeduid.


Wil je geen enkel voordeel meer missen? Sluit je dan aan bij KidsLife voor de betaling van jouw Groeipakket! 

Vraag jouw Groeipakket aan bij KidsLife