De sociale toeslag in Wallonië

Bovenop het basisbedrag kinderbijslag kan je ook recht hebben op een sociale toeslag (ook wel verhoogde kinderbijslag genoemd). Het recht op de sociale toeslag hangt af van je gezinssituatie en je gezinsinkomen. (Het recht op de sociale toeslag hangt dus niet langer af van het al dan niet ontvangen van werkloosheidsuitkeringen).
Ontdek hier voor wie de sociale toeslag bedoeld is, hoeveel ze bedraagt en wat de voorwaarden zijn om er recht op te hebben in 2022 (grensbedragen zijn geldig vanaf 01/07/2022).

Wie ontvangt de sociale toeslag en wat zijn de voorwaarden?

Je hebt recht op de sociale toeslag op basis van:

 • Je eigen bruto belastbaar jaarinkomen, en indien van toepassing, ook datgene van je partner of samenwonend gezinslid.
 • Het aantal personen in het gezin. Ben je alleenstaand ? Of vorm je een koppel? Hoeveel kinderen onder de 25 jaar zijn er in je gezin?
 • Je specifieke situatie : je OMNIO-statuut, langdurige ziekte of invaliditeit.

Wat is de inkomensgrens om de sociale toeslag te kunnen ontvangen?

De inkomensgrens is vastgelegd volgens de geboortedatum van het kind:

 • Voor kinderen geboren tot en met 31/12/2019: je inkomen mag niet meer bedragen dan het maximum van 31.814,37 EUR bruto belastbaar per jaar. (grensbedrag 1)
 • Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 bestaan er 2 maximumbedragen. Grensbedrag 1 (31.814,37 EUR bruto belastbaar per jaar) en grensbedrag 2: 51.340 EUR bruto belastbaar per jaar.
 

Mijn inkomen ligt hoger dan 51.340EUR bruto belastbaar per jaar?

Ik heb geen recht op de sociale toeslag.

Grensbedrag 2

51.340 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomen ligt tussen de 31.814,37 en 51.340 EUR bruto belastbaar per jaar
en mijn kind is geboren vanaf 1 januari 2020.

Ik kan mogelijks al genieten van de sociale toeslag!

Grensbedrag 1

31.814,37 EUR bruto
belastbaar/jaar

Mijn inkomen ligt onder de 31.814,37 EUR bruto belastbaar per jaar?

Ik geniet van de sociale toeslag!

Hoe wordt de sociale toeslag berekend als je meerdere kinderen hebt?

De berekening wordt per kind gemaakt. Bijvoorbeeld:

Camille is geboren in maart 2020: Als je inkomsten onder de 31.814,37 EUR liggen of tussen dit bedrag en 51.340 EUR bruto belastbaar per jaar, dan, kan je recht hebben op de sociale toeslag voor Camille.

Sacha is geboren in 2018. Voor het recht op de sociale toeslag wordt voor Sacha enkel rekening gehouden met grensbedrag 1 (31.814,37 EUR bruto belastbaar/jaar).

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Zelfs als je geen groot gezin hebt of geen eenoudergezin vormt, kan je een sociale toeslag ontvangen. Alle gezinnen met een inkomen onder de 31.814,37 EUR bruto belastbaar per jaar ontvangen een sociale toeslag.

De supplementen die worden toegekend op basis van het inkomen zijn gevarieerd. Daarom is het niet mogelijk om ze hier allemaal op te sommen.

Grensbedrag 1

Je hebt minstens 3 kinderen van minder dan 25 jaar ten laste? Dan word je beschouwd als een groot gezin! Om te weten of je recht hebt op de sociale toeslag en hoeveel die bedraagt, vertrekken we vanuit je bruto belastbaar jaarinkomen.

Mijn inkomsten liggen onder grensbedrag 1 31.814,37 EUR bruto
belastbaar/jaar
?

Ik geniet van de sociale toeslag.

Grensbedrag 2

Je hebt minstens 3 kinderen van minder dan 25 jaar ten laste? Dan word je beschouwd als een groot gezin! Om te weten of je recht hebt op de sociale toeslag en hoeveel die bedraagt, vertrekken we vanuit je bruto belastbaar jaarinkomen.

Mijn inkomsten liggen tussen grensbedrag 1 en 51.340 EUR bruto belastbaar per jaar en
mijn kind is geboren vanaf 1 januari 2020?

Ik ontvang een sociale toeslag van 24,38 EUR per maand per kind.

Grensbedrag 1

Het bedrag van de verhoogde kinderbijslag voor een alleenstaande ouder wordt berekend op basis van je inkomen.

Mijn inkomsten zijn lager dan 31.814,37 EUR bruto belastbaar/jaar?

Ik geniet van de sociale toeslag

Grensbedrag 2

Het bedrag van de verhoogde kinderbijslag voor een alleenstaande ouder wordt berekend op basis van je inkomen.

Mijn inkomsten liggen tussen grensbedrag 1 en 51.340 EUR bruto belastbaar per jaar en
mijn kind is geboren vanaf 1 januari 2020 ?

Ik geniet van een toeslag van 12,19 EUR per maand per kind

Toeslag bij langdurige ziekte of invaliditeit.

Als je langdurige ziekte of je invaliditeit erkend is door je mutualiteit, dan heb je recht op een extra bedrag per maand afhankelijk van het geboortejaar van je kind en van de rang van het kind in je gezin.

Wat moet ik doen om de sociale toeslag op de kinderbijslag te ontvangen?

Vanaf 2021 is er een nieuwe berekening.

Goed nieuws : Wat alvast niet verandert is het feit dat je de sociale toeslag niet hoeft aan te vragen. KidsLife onderzoekt namelijk automatisch het recht op de sociale toeslag voor elk gezin in Wallonië.

Bovendien vereenvoudigt het hele proces: Vroeger werd de sociale toeslag provisioneel uitbetaald. (zie hieronder). Vanaf 2021 is dat verleden tijd:  Alle uitbetaalde sociale toeslag is vanaf dan meteen definitief.

Dankzij onze toegang tot de fiscale flux (informatie die wij ontvangen over je inkomsten van de FOD Financiën via je belastingaangifte) kunnen we snel en makkelijk beoordelen of de sociale toeslag toegekend kan worden.

Je ontvangt automatisch de sociale toeslag als:

 • je gezinsinkomen onder de toegelaten grens ligt.
 • je je in een van de volgende specifieke gezinssituaties bevindt:

 

Specifieke situaties voor de berekening van de sociale toeslag vanaf 2021:

 • Als je gezinssituatie wijzigt, zullen we je recht op de sociale toeslag opnieuw berekenen op basis van de fiscale flux die hoort bij je nieuwe gezinssituatie.
 • Als je in het buitenland werkt, kunnen we je fiscale flux niet raadplegen. Daarom zullen we je vragen naar je aanslagbiljet uit het buitenland of een ander officieel document waarop we je inkomsten in het buitenland kunnen vaststellen.
 • Als je jonger bent dan 20 jaar is het mogelijk dat je fiscale fluxen nog niet beschikbaar zijn. In dat geval zul je de sociale toeslag krijgen alsof je inkomsten onder het grensbedrag 1 liggen (31.814,37 EUR bruto belastbaar/jaar). Bij ontvangst van de fiscale flux zal je recht op de sociale toeslag herbekeken worden.

Denk je dat je recht hebt op de sociale toeslag maar je ontvangt deze niet automatisch?

Contacteer ons dan meteen. KidsLife onderzoekt onmiddellijk je recht op de sociale toeslag.

Hoe verliep het onderzoek naar het recht op de sociale toeslag tot 31/12/2020?

Vroeger kon je een sociale toeslag aanvragen als je dacht er recht op te hebben. Je moest zelf je inkomsten invullen op een aanvraagformulier.

Op basis van je verklaring kon dan een provisionele sociale toeslag toegekend worden. Dit betekende dat je inkomsten achteraf gecontroleerd werden op basis van de inkomstengegevens die we doorkregen van de FOD Financiën via je belastingaangifte. Deze controle kon ten vroegste na 2 jaar gebeuren. In sommige gevallen werd de reeds toegekende sociale toeslag dan teruggevorderd, omdat de werkelijke inkomsten hoger waren dan de inkomsten die op het aanvraagformulier werden ingevuld.

 • Als je reeds de sociale toeslag ontving in het jaar 2020 verandert dat niet tot 30/06/2021. Vanaf 1 juli 2021 schakelen we over op de automatische berekening van de sociale toeslag op basis van de fiscale flux
 • Als je niet onder het OMNIO-statuut valt en je ontving geen sociale toeslag in 2020, dan kan je ons je aanslagbiljet van 2019 (inkomstenjaar 2018) opsturen. We onderzoeken dan of er sociale toeslag bijbetaald kan worden.

Woon je in Vlaanderen of Brussel?

Elke Belgische familie met een laag inkomen kan recht hebben op een sociale toeslag. De voorwaarden en bedragen verschillen echter per regio. Hier vind je alle informatie over de sociale toeslag per regio:

Sociale Toeslag in Vlaanderen

Sociale Toeslag in Brussel

Veelgestelde vragen

Het is niet omdat je alleenstaande ouder bent, dat je automatisch recht hebt op een sociale toeslag. 

Om een sociale toeslag te ontvangen mogen jouw gezinsinkomsten niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag. Het feit dat je alleenstaande of gescheiden ouder bent heeft vermoedelijk ook invloed op de gezinsinkomsten. Hierdoor kom je mogelijk in aanmerking. 

De grensbedragen en de samenstelling van deze Sociale Toeslag hangt af van waar je samen met de kinderen woont: Vlaanderen, Brussel of Wallonië

De Sociale Toeslag bij KidsLife ontvang je automatisch als je daar recht op heb! We doen dit na ontvangst van de belastingsaangifte. We ontvangen deze aangifte altijd 2 jaar later. 

Bijvoorbeeld:
Sociale toeslag voor 2019 (her)evalueren we in 2021. We ontvangen jouw inkomsten van 2019 namelijk pas in 2021 van de federale overheid.  

Kom je in aanmerking voor deze toeslag en wil je geen 2 jaar wachten? Contacteer jouw KidsLife-adviseur om een aanvraag te doen. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag

KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen: de Sociale Toeslag
De Sociale Toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.

Bekijk hier alle voorwaarden voor jouw Sociale Toeslag

Als je gezinsinkomsten wijzigen, kan dit invloed hebben op je  recht op de sociale toeslag en de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag in Vlaanderen). Je recht wordt automatisch onderzocht op basis van je inkomsten van 2 jaar geleden (via de belastingaangifte). Verdien je momenteel echter plots veel meer en betalen wij een sociale toeslag uit? Verwittig ons, zodat we de sociale toeslag preventief kunnen stopzetten om zo een eventuele terugvordering te vermijden.

Betalen wij momenteel geen sociale toeslag uit maar verdien je nu veel minder? Contacteer ons zodat we je een invulformulier kunnen opsturen. Vermeld je inkomsten op het formulier en stuur het dan samen met de bewijsstukken aan ons terug. Wij onderzoeken dan of de sociale toeslag toch uitbetaald kan worden.

Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Mis geen enkel voordeel meer en vraag het nu aan! 

Kinderbijslag aanvragen

Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een toeslag voor kinderen met een medische aandoening of een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald door KidsLife.

Deze toeslag komt bovenop de maandelijkse Kinderbijslag of Groeipakket.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Je doet een aanvraag voor de specifieke ondersteuningsbehoefte bij KidsLife. Je kan dit doen via My KidsLife, jouw online dossier of door contact op te nemen met jouw KidsLife-adviseur.
 • Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van Agentschap Opgroeien of FOD Sociale Zekerheid.
 • De dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of er recht is op de toeslag.
 • Je zal door de dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te schetsen. Op basis hiervan kan het zijn dat er een controle-arts aan bod komt. Geen zorgen de dienst de de aanvraag onderzoekt regelt alles voor jou.
 • Na het onderzoek delen ze de beslissing mee aan jouw KidsLife-adviseur. Die kan op basis van deze beslissing eventueel een toeslag bijbetalen. 

Bekijk hier alles over de zorgtoeslag

Het eventuele recht op de Sociale Toeslag wordt berekend op het bruto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent dat jouw inkomen wordt samengeteld met dat van je partner. Met partner wordt een persoon bedoeld waar je een feitelijk gezin mee vormt. Dit is iemand waar je geen familieverband mee hebt (tot in de 3e graad) en waar je mee samen woont op hetzelfde domicilieadres.

Je gezinssamenstelling ontvangen wij automatisch via het rijksregister, de databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België.

Woon je bijvoorbeeld vanaf 10 september 2020 alleen, dan wordt vanaf september 2020 enkel met jouw inkomen rekening gehouden en voor de voorgaande periodes met dat van jouw en je toenmalige partner.

Heb je een ex-partner die ook begunstigde is van het Groeipakket?

Dan kunnen jullie beide elk op basis van jullie aparte gezinsinkomen recht hebben op de helft van de sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Jan en Leen hebben een kindje Esmee, geboren op 15 september 2019. Beide ouders zijn begunstigden van het Groeipakket omdat Esmee geboren is na 1 januari 2019 en dus onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt.
Vanaf september 2019 wordt het eventuele recht op de sociale toeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van Jan en Leen.
Op 10 maart 2020 verlaat Jan het gezin en gaat bij een nieuwe partner Sarah wonen. Vanaf maart 2020 kan Leen recht hebben op de helft van de sociale toeslag als haar inkomen onder het grensbedrag ligt. Vanaf maart 2020 kan ook Jan recht hebben op de helft van de sociale toeslag, als zijn inkomen samen met het inkomen van zijn nieuwe partner Sarah onder het grensbedrag ligt.

5 tips voor het kiezen van de perfecte kindernaam

5 tips voor het kiezen van de perfecte kindernaam

Een naam kiezen voor je baby? Niet zo simpel als het lijkt. Het is een beslissing voor het leven! Maar hoe kom je tot een consensus met je partner? Laat ons de lijst met tips doornemen en bekijken hoe we de perfecte naam voor je toekomstige baby kunnen vinden.
naar meer info
Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info