Klacht indienen bij KidsLife

Ben je het niet eens met een beslissing of ben je niet tevreden over de dienstverlening?

Jammer om te horen dat je niet tevreden bent. Bij KidsLife doen we er immers alles aan om een correcte en stipte uitbetaling te verzekeren. Je feedback zorgt ervoor dat we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Hieronder geven we jou een overzicht van de verschillende stappen die genomen kunnen worden om een uiting van ontevredenheid om te buigen naar een kwaliteitsvolle oplossing.

 

Stap 1: dien een klacht in via ons contactformulier

De eenvoudigste stap is, bij voorkeur, om contact met ons op te nemen via ons contactformulier

 • Op deze manier kan je alle bewijstukken onmiddellijk toevoegen die jouw klacht ondersteunen 
 • Hou je Rijksregisternummer bij de hand, zo vinden wij heel snel jouw dossier terug 
 • Onze Ombudsdienst zorgt ervoor dat jouw klacht bij het juiste team terecht komt en volgt jouw vraag verder op.
 • Onze klantenadviseurs behandelen jouw klacht met prioriteit en zodat jij binnen de 15 dagen een antwoord ontvangt en/of een oplossing krijgt voor jouw probleem.

Dien hier een klacht in

 

Volgende stappen voor jouw klacht

Ontvang je Groeipakket uit Vlaanderen of Kinderbijslag uit Wallonië, dan heb je nog extra mogelijkheden om een klacht in te dienen. Bekijk hieronder de volgende stappen.

 

Woon je in Vlaanderen?

Stap 2: klachten- en bemiddelingsdienst van Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Je kan terecht bij  de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket.  
Dit kan via:  

 • Telefoon: 02/897.10.60 (elke werkdag van 8u30 tot 16u30u) 
 • e-mail:info@groeipakket.be 
 • Brief: Agentschap Uitbetaling Groeipakket, Klachten en bemiddelingsdienst, Trierstraat 9, 1000 Brussel 
   

Daarnaast kan u ook terecht bij de klachtendienst van het agentschap Opgroeien, Opgroeipunt
Deze is te bereiken via:

 • Nieuwe telefoonnummer: 078 170 000 (elke werkdag van 8 tot 20u)
 • Contactformulier: opgroeien.be/opgroeipunt
 • Brief: Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brusselklachten- en bemiddelingsdienst van Agentschap Uitbetaling Groeipakket
  Je kan terecht bij  de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket.  

Stap 3: beroep instellen bij de Geschillencommissie.

Je kan beroep instellen bij de Geschillencommissie. 
Je moet het beroep elektronisch of schriftelijk instellen bij het secretariaat van de Geschillencommissie via: 

Je kan je verzoekschrift daar ook zelf indienen. 
Je hebt hiervoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing. Die termijn wordt gestuit wanneer je een klacht of een verzoek tot bemiddeling hebt ingediend bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. 
Het beroep bij de Commissie is kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. (Art 1017 Gerechtelijk Wetboek) 

Gaat het om een geschil met betrekking tot de aanwijzing van de begunstigde(n) van de gezinsbijslag, of de kwalificatie van de ernst van de ondersteuningsbehoefte, dan is de geschillencommissie niet bevoegd. 

In deze gevallen kan je: 

 • Binnen de zes maanden na de kennisgeving van de beslissing betreffende een aanwijzing van begunstigde(n) een beroep instellen bij de familierechtbank. 
   
 • Binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing betreffende de kwalificatie van de ernst van de ondersteuningsbehoefte een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. 

! Opgelet: heeft je klacht betrekking op een zaak vóór 01/01/2019, dan kan je enkel klacht indienen bij de arbeidsrechtbank. 

Stap 4: beroep bij de arbeidsrechtbank

Je kan tegen de beslissing van de Geschillencommissie en tegen een voorlopige maatregel van de voorzitter van de Geschillencommissie beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. 

Dat doe je door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de arbeidsrechtbank bevoegd voor jouw kanton. 
Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf indienen. 
Je hebt hiervoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Geschillencommissie. 
In beroep gaan kan kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek) 

Je kan zelf naar de rechtbank gaan of je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond met een schriftelijke volmacht. Een advocaat nemen kan op eigen kosten. De rechter kan ook je echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of een (bloed)verwant toestemming verlenen om je te vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht. (artikel 728 Gerechtelijk Wetboek) 

Stap 5: klacht bij Vlaamse Ombudsdienst

Je kan met een klacht steeds terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst via: 

 • het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur 
  email: info@vlaamseombudsdienst.be 
  brief: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel 
 • Je kan ook langsgaan, als je vooraf een afspraak maakt. 

 

Woon je in Brussel

Stap 2: dienst Geschillen en Bemiddeling van Iriscare

Door de zesde staatshervorming is de kinderbijslag overgeheveld naar de gewesten en wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de gemeenschappen.  De kinderbijslag wordt beheerd door de vier deelentiteiten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.

Elke entiteit heeft een regeling uitgewerkt die aangepast is aan de specifieke behoeften van haar inwoners.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Iriscare de nieuwe bicommunautaire instelling van openbaar nut die belast is met de invoering en het beheer van de nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling.

Binnen die instelling kan de dienst Bemiddeling u helpen als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • U hebt een algemene of specifieke vraag om informatie over uw dossier.
 • U begrijpt de informatie niet die u uw kinderbijslaginstelling u meegaf.
 • U begrijpt een beslissing van uw kinderbijslaginstelling niet of u bent het er niet mee eens.

Deze vragen kunt u per e-mail richten aan bemiddeling@iriscare.brussels of per post aan Iriscare, dienst Bemiddeling, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel.

Als u het niet eens bent met een beslissing van uw kinderbijslaginstelling of als u van mening bent dat de dienstverlening van uw kinderbijslaginstelling is tekortgeschoten, kunt u per e-mail een klacht indienen op het adres klachten@iriscare.brussels of per post op het adres Iriscare, klachtendienst, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel.

Iriscare zal uw klacht bekijken en kan – na onderzoek van uw kinderbijslagdossier – op basis van de geldende wetteksten u ofwel informatie verstrekken en de beslissing van uw kinderbijslaginstelling bevestigen, ofwel de betwiste beslissing opnieuw laten onderzoeken.

U kunt op elk moment beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van Brussel, zelfs wanneer u een klacht hebt openstaan. De termijn voor het aantekenen van beroep wordt niet opgeschort tijdens het onderzoek van uw klacht.

Meer informatie vindt u op https://www.iriscare.brussels/nl/klachten/.

 

Woon je in Wallonië?

Stap 2: je gaat in beroep tegen de beslissing van KidsLife

Je kan beroep aantekenen binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de brief (1). De poststempel geldt daarbij als bewijs.

In de meeste gevallen zijn de juridische kosten voor onze rekening. De advocaatkosten zijn voor je eigen rekening.

Beroep aantekenen dient te gebeuren via ondertekende en gedagtekende brief. Je kan ze:

 • Aangetekend opsturen naar de Griffie van de Arbeidsrechtbank.
 • Ter plekke afgeven op hetzelfde adres.

Vervolgens heb je verschillende opties (2):

 • Je kan persoonlijk verschijnen voor de rechtbank,
 • Je kan je laten vertegenwoordigen door een vakbondsafgevaardigde door middel van een schriftelijke volmacht,
 • Je kan je op eigen kosten laten vertegenwoordigen door een advocaat,
 • Je kan je, met toestemming van de rechter, laten vervangen door je partner, een ouder of een (bloed)verwant door middel van een schriftelijke volmacht.

(1) Decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van gezinsbijslagen, art. 93

(2) Zie artikelen 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek

Heb je andere vragen ? Wens je de gegevens in je dossier kinderbijslag te consulteren of te wijzigen?

Neem contact op met ons team.

Je kan advies inwinnen bij AVIQ, de dienst voor Welzijn en gezondheid, Handicap en Gezin :
AVIQ – Médiation familles
Rue de la Rivelaine 21
6061 – Charleroi
071 / 33. 72. 40
mediationfamilles@aviq.be

Of bij de regionale bemiddelaar :
Institution du Médiateur
Rue Lucien Namèche 54
5000 Namur
0800 / 19. 199
courrier@le-mediateur.be

Opgelet ! Het inwinnen van advies bij 1 van deze diensten verlengt de termijn waarbinnen je beroep moet aantekenen bij de Arbeidsrechtbank niet.

Heb je andere vragen ? Wens je de gegevens in je dossier kinderbijslag te consulteren of te wijzigen?

Neem contact op met ons team.

Je kan advies inwinnen bij AVIQ, de dienst voor Welzijn en gezondheid, Handicap en Gezin :
AVIQ – Médiation familles
Rue de la Rivelaine 21
6061 – Charleroi
071 / 33. 72. 40
mediationfamilles@aviq.be

Of bij de regionale bemiddelaar : 
Institution du Médiateur
Rue Lucien Namèche 54
5000 Namur
0800 / 19. 199
courrier@le-mediateur.be

Opgelet ! Het inwinnen van advies bij 1 van deze diensten verlengt de termijn waarbinnen je beroep moet aantekenen bij de Arbeidsrechtbank niet.