Klachten?

Ben je het niet eens met een beslissing of ben je niet tevreden over de dienstverlening?

Jammer om te horen dat je niet tevreden bent. Bij KidsLife doen we er immers alles aan om een correcte en stipte uitbetaling te verzekeren.

Je klacht zorgt er voor dat we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren. Hieronder geven we jou een overzicht op welke manier je een klacht kan indienen.


Woon je in Vlaanderen?

1. Je kan een klacht indienen bij de KidsLife klantendienst op het e-mailadres klachten@kidslife.be

2. Je kan terecht bij  de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Dit kan via:

telefoon: 02/897.10. 60 (elke werkdag van 8u30 tot 16u30u)
e-mail: info@groeipakket.be
brief: Agentschap Uitbetaling Groeipakket, Klachten en bemiddelingsdienst, Trierstraat 9, 1000 Brussel

3. Je kunt beroep instellen bij de Geschillencommissie.
Je moet het beroep elektronisch of schriftelijk instellen bij het secretariaat van de Geschillencommissie via:

e-mail: Geschillencommissie@kindengezin.be
brief: Geschillencommissie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf indienen.
Je hebt hiervoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing. Die termijn wordt gestuit wanneer je een klacht of een verzoek tot bemiddeling hebt ingediend bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket.
Het beroep bij de Commissie is kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. (Art 1017 Gerechtelijk Wetboek)

Gaat het om een geschil met betrekking tot de aanwijzing van de begunstigde(n) van de gezinsbijslag, of de kwalificatie van de ernst van de ondersteuningsbehoefte, dan is de geschillencommissie niet bevoegd.

In deze gevallen kan je:

- Binnen de zes maanden na de kennisgeving van de beslissing betreffende een aanwijzing van begunstigde(n) een beroep instellen bij de familierechtbank.
- Binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing betreffende de kwalificatie van de ernst van de ondersteuningsbehoefte een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.

! Opgelet: heeft je klacht betrekking op een zaak vóór 01/01/2019, dan kan je enkel klacht indienen bij de arbeidsrechtbank.

4. Je kunt tegen de beslissing van de Geschillencommissie en tegen een voorlopige maatregel van de voorzitter van de Geschillencommissie beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.

Dat doe je door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de arbeidsrechtbank bevoegd voor jouw kanton.
Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf indienen.
Je hebt hiervoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Geschillencommissie.
In beroep gaan kan kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek)

Je kunt zelf naar de rechtbank gaan of je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond met een schriftelijke volmacht. Een advocaat nemen kan op eigen kosten. De rechter kan ook je echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of een (bloed)verwant toestemming verlenen om je te vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht. (artikel 728 Gerechtelijk Wetboek)

5. Je kunt met een klacht steeds terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst via:

het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur
email: info@vlaamseombudsdienst.be
brief: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Je kunt ook langsgaan, als je vooraf een afspraak maakt.


Woon je in Brussel?

Je kan een klacht indienen bij de KidsLife klantendienst op het e-mailadres klachten@kidslife.be


Woon je in Wallonië?

Je kan je klacht indienen bij de klantendienst van KidsLife op het adres klachten@kidslife.be

Kan je in beroep gaan tegen een beslissing van KidsLife?

Ja. Je kan beroep aantekenen binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de brief (1). De poststempel geldt daarbij als bewijs.

In de meeste gevallen zijn de juridische kosten voor onze rekening. De advocaatkosten zijn voor je eigen rekening.

Beroep aantekenen dient te gebeuren via ondertekende en gedagtekende brief. Je kan ze:

  • Aangetekend opsturen naar de Griffie van de Arbeidsrechtbank.
  • Ter plekke afgeven op hetzelfde adres.

Vervolgens heb je verschillende opties (2):

  • Je kan persoonlijk verschijnen voor de rechtbank,
  • Je kan je laten vertegenwoordigen door een vakbondsafgevaardigde door middel van een schriftelijke volmacht,
  • Je kan je op eigen kosten laten vertegenwoordigen door een advocaat,
  • Je kan je, met toestemming van de rechter, laten vervangen door je partner, een ouder of een (bloed)verwant door middel van een schriftelijke volmacht.

(1) Decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van gezinsbijslagen, art. 93

(2) Zie artikelen 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek

Heb je andere vragen ? Wens je de gegevens in je dossier kinderbijslag te consulteren of te wijzigen?

Neem contact op met ons team.

Je kan advies inwinnen bij AVIQ, de dienst voor Welzijn en gezondheid, Handicap en Gezin :
AVIQ – Médiation familles
Rue de la Rivelaine 21
6061 – Charleroi
071 / 33. 72. 40

mediationfamilles@aviq.be

 

Of bij de regionale bemiddelaar :
Institution du Médiateur
Rue Lucien Namèche 54
5000 Namur
0800 / 19. 199

courrier@le-mediateur.be

Opgelet ! Het inwinnen van advies bij 1 van deze diensten verlengt de termijn waarbinnen je beroep moet aantekenen bij de Arbeidsrechtbank niet.