Gegevensbeschermingsverklaring

Met KidsLife staan wij voor een correcte en stipte uitbetaling van de gezinsbijslag aan de aangesloten gezinnen. We willen uitgroeien tot een echte partner in het Belgisch gezinsbeleid door de huidige en toekomstige gezinnen optimaal te ondersteunen en te informeren. Dit doen we door een proactief onderzoek van het recht op allerhande toelagen via allerlei beschikbare data, een vlotte samenwerking met andere actoren in het gezinsbeleid en eenvoudige online en fysieke contacten met gezinnen.

Deze doelstellingen indachtig verwerken wij jouw gegevens. We zorgen er voor dat we steeds het minimale aantal gegevens die nodig zijn verwerken en deze nooit langer bijhoudendan nodig.

In onze  gegevensbeschermingsverklaring duiden we alvast een aantal zaken: welke gegevens verwerken we, hoe, waarom en wat zijn jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens?


Welke gegevens hebben wij van jou?

Hieronder vind je een lijst van gegevens die we bijhouden:

  • Identificatiegegevens: we houden bijvoorbeeld in veel gevallen de naam en geboortedatum bij om een correcte identificatie te kunnen doen, het adres om briefwisseling te kunnen versturen of binnen de wettelijk toegestane uitzonderingen het rijksregisternummer, om bijvoorbeeld te communiceren met de RSZ.

  • Contactgegevens: het gsm-nummer of e-mailadres gebruiken we om de betrokken personen te contacteren indien nodig.

  • Familiale gegevens: voor een correcte berekening van het Groeipakket/kinderbijslag of startbedrag/kraamgeld met de juiste extra toeslagen houden we binnen KidsLife je gezinssamenstelling bij.

  • Persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens: Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen houden we algemeen bij welke taal je spreekt.

  • Opleidings- en beroepsgegevens: Om een juiste berekening te kunnen doen is het belangrijk dat we kunnen beschikken over je werksituatie en loongegevens om de juiste toeslagen te kunnen betalen wanneer je loon onder bepaalde grenzen valt of je langdurig ziek bent.

  • Financiële gegevens: om correct uit te betalen dienen we uiteraard over je rekeningnummer te beschikken.

  • Medische en psychosociale gegevens: in het kader van de uitbetaling van extra toeslagen is het belangrijk dat we weten of een van jouw kinderen een medische aandoening heeft.

  • Gerechtelijke gegevens: in zeer beperkte gevallen verwerken wij gerechtelijke gegevens, bijvoorbeeld in het geval je een pleegkind in je gezin neemt of een kind adopteert.


Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens op verschillende manier.
Jij bezorgt ons zelf je gegevens:

Wanneer je gebruik maakt van onze website of van onze diensten, deel je ons je gegevens mee. Het spreekt voor zich dat wanneer je een contact- of aansluitingsformulier invult via onze website, je bepaalde gegevens aan ons overmaakt. Daarnaast ontvangen we jouw gegevens ook via het gebruik van onze site, via cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.

De overheid bezorgt ons jouw gegevens:

De uitwisseling van bepaalde gegevens met de overheid wordt gewaarborgd door het afsluiten van protocollen. Deze kan je op de volgende hyperlinks raadplegen.

Vlaanderen:

Gegevens FOD Financiën
Protocol van 30 juli 2019 ter beschikkingstelling patrimoniumgegevens
 voor de mededeling van persoonsgegevens, van de Federale Overheidsdienst Financiën (de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, AAPD)

Gegevens onderwijs
Protocol van 7 november 2019 01/2019-AHOVOKS-AOR/VUTG/Uitbetalingsactoren
 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen (AHOVOKS)
Protocol van 11 mei 2020  AgODi/Agentschap Opgroeien Regie/VUTG/private Uitbetalingsactoren
 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) met betrekking tot de inschrijvingsgegevens in internaten

Gegevens van derden:

Gebeurlijk ontvangt KidsLife gegevens van derden. Ook hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Het gaat steeds om gegevens die afkomstig zijn van een betrouwbare derde. Het moet dus gaan om gegevens die rechtmatig zijn verzameld én gedeeld met ons.


Waarom gebruiken wij jouw gegevens?

KidsLife verwerkt enkel de persoonsgegevens noodzakelijk om bepaalde doeleinden te vervullen. Eerst en vooral gebruiken wij jouw gegevens om je onze diensten te kunnen verlenen. Zo gebruiken we je financiële gegevens bijvoorbeeld om op het juiste rekeningnummer te kunnen betalen of je familiale en/of medische en psychosociale gegevens om te zorgen dat jij de sociale en/of zorgtoeslag krijgt waar je recht op hebt.

Tot slot gebruiken we jouw gegevens ook om je op de hoogte te brengen of te houden van onze diensten. Wens je dit niet, dan kan je steeds je toestemming hiervoor intrekken.


Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Wij delen jouw gegevens enkel wanneer dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening of wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij postbedelingsbedrijven. Opdat onze informatie in briefvorm je huis kan bereiken, moeten zij weten wie de ontvanger is van de brief. Een ander voorbeeld zijn bankinstellingen. Om te verzekeren dat we op de juiste rekening betalen, moeten de bankgegevens van de begunstigden van de kinderbijslag gecontroleerd worden. 

Wij delen jouw gegevens enkel wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld aan Kind en Gezin naar aanleiding van het betalen van een startbedrag geboorte) of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. 

In een aantal gevallen moet KidsLife met het oog op de correcte uitbetaling van jouw Groeipakket/kinderbijslag gegevens uitwisselen met publieke instellingen zoals het Agentschap voor Regie van Jeugd en Gezin, het Ministerie van Onderwijs, VAPH,…of even goed met een andere uitbetalingsactor.

Ook in het kader van een gerechtelijke procedure voor hoven en/of rechtbanken zien wij ons soms genoodzaakt bepaalde gegevens over te maken.


Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens nooit langer dan noodzakelijk. Is er geen reden meer om je gegevens bij te houden, dan verwijderen we die gewoon. Voor een aantal gegevens moet KidsLife echter rekening houden met een wettelijke bewaartermijn.

Je kan ook steeds zelf het initiatief nemen om jouw gegevens te (laten) verwijderen. Hoe dat kan, lees je verder op deze pagina.


Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij nemen heel wat technische en organisatorische maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en bescherming van je persoonlijke gegevens te garanderen. Onze technische maatregelen omvatten onder meer netwerkbeveiliging, systeembeveiliging, firewalls, encryptie en toegangsbeheer. Op organisatorisch gebied zorgen we onder meer voor fysieke toegangsbeperking, identiteitscontroles, bewustwording bij onze medewerkers, een procedure in geval van datalekken en een nauwgezette opvolging van alles wat er met jouw gegevens gebeurde.


Welke rechten heb je en hoe kan je ze uitoefenen?

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je steeds een aantal rechten ter bescherming van je persoonsgegevens. Wil je deze uitoefenen, dan kan je je richten tot de Data Protection Officer (DPO) van KidsLife. Dat kan door een schrijven te richten aan DPO KidsLife, Sint-Clarastraat 48 bis 8000 Brugge of via elektronische weg aan DPO@KidsLife.be. Let er op dat je verzoek duidelijk aangeeft wie je bent (naam, voornaam en eventueel telefoonnummer), welk recht je wenst uit te oefenen en indien mogelijk/van toepassing over welke persoonsgegevens het gaat.

Recht op inzage

Je hebt het recht om te weten of KidsLife al dan niet jouw gegevens verwerkt. Verwerken wij jouw gegevens, dan heb je het recht om te weten over welke gegevens het gaat, wat we er mee doen, aan wie we deze gegevens nog overmaken, hoe lang we ze bewaren… Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de persoonsgegevens in kwestie.

Recht op verbetering

Ben je van mening dat jouw gegevens niet correct of onvolledig zijn, geen zorgen! Je hebt het recht om onjuiste gegevens te (laten) verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen. Gaf KidsLife deze gegevens door aan derden, dan doen wij het nodige om ook deze gegevens te verbeteren.

Recht op gegevenswissing

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te laten wissen. Let wel, dit geldt niet voor alle gegevens. Gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting vallen hier bijvoorbeeld niet onder.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden kan je een “beperking” van gegevensverwerking eisen. Dit betekent dat we wel nog beschikken over je gegevens, maar dat deze ‘bevroren’ worden. We mogen er met andere woorden niets meer mee doen. Je kan zo’n beperking van gegevensverwerking vragen indien je de juistheid van je persoonsgegevens betwist, meent dat de verwerking van je gegevens onrechtmatig is (al kan je hier desgevallend ook vragen om je gegevens te wissen),…

Recht van bezwaar

Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens maar enkel wanneer je gegevens verwerkt worden in het kader van het gerechtvaardigde belang van KidsLife of een derde of de vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag. Tegen een verwerking die de wet oplegt, kan je geen bezwaar maken. In alle andere gevallen kan je terugvallen op je recht op inzage, verbetering, gegevenswissing,…

Recht op indienen van een klacht.

Als je meent dat de verwerking van je persoonsgegevens door KidsLife niet strookt met de principes uiteengezet in de AVG, dan kan u zich ofwel richten tot de DPO van KidsLife of de toezichthoudende autoriteit. De procedure en voorwaarden hiervoor kan u terugvinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.


De website van KidsLife bevat ook hyperlinks naar andere websites. Onze  gegevensbeschermingsverklaring is enkel van toepassing op onze eigen website. Het activeren van deze hyperlinks is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Klik je dus op één van deze links, dan lees je best ook zowel hun gegevensbeschermingsverklaring als het cookiebeleid. 

KidsLife evalueert regelmatig haar gegevensbeschermingsbeleid en voert indien nodig aanpassingen uit. Deze gegevensbeschermingsverklaring werd het laatste geüpdatet op 6 mei 2021