Groeipakket voor Studenten in Vlaanderen

Meerderjarig? Dan kan je nog Groeipakket ontvangen als student. Ontdek alle voorwaarden voor Groeipakket vanaf 18 jaar.
Mijn kind wordt 18 jaar, wat met het recht op Groeipakket?

Mijn kind wordt 18 jaar, wat met het recht op Groeipakket?

In Vlaanderen is er zonder voorwaarden recht op Groeipakket tot en met de maand waarin je zoon of dochter 18 jaar wordt. Vanaf de meerderjarigheid kan er ook nog verder recht zijn op kinderbijslag. Dit kan tot maximaal de leeftijd van 25 jaar op basis van gevolgde studies. In de meeste gevallen ontvangt KidsLife automatisch de gegevens over de schoolinschrijving van je zoon of dochter.

De studies moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Per soort onderwijs zijn er specifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden echter voor elke soort onderwijs en gaan over tewerkstelling tijdens de studies.

Algemene voorwaarden: Een Groeipakket als je werkt of uitkeringen ontvangt?

Algemene voorwaarden: Een Groeipakket als je werkt of uitkeringen ontvangt?

Werken tijdens de studies mag zeker, maar in sommige gevallen kan dat het recht op Groeipakket schorsen:

 • Als je meer dan 600 uur werkt als student (verminderde sociale bijdragen). In België is dit trouwens het maximaal aantal uren dat je als student kan werken. Daarna wordt elk gewerkt uur aan de gewone sociale bijdragen gerekend. De maximum van 600 uren, ipv 475 uren, geldt sinds 1 januari 2023.
 • Als je meer dan 80 uren per maand werkt als werknemer of arbeider (gewone sociale bijdragen)
 • Als je werkt als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige waarbij sociale bijdragen als voor een hoofdberoep van toepassing zijn.
 • Als je een sociale uitkering ontvangt die voortvloeit uit een regeling over ziekte, invaliditeit, werkloosheid of loopbaanonderbreking.

Voorbeeld:
Hamza studeert aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft tijdens het jaar 600 uren gewerkt als jobstudent. Voor alle volgende uren die Hamza presteert, gelden automatisch de gewone sociale bijdragen. In de maand november werkt Hamza nog 79 uren als interim werknemer. Voor de maand november is er recht op Kinderbijslag.

Wat is wel toegelaten?

 • Werk in het kader van alternerend leren.
 • Een stage die nodig is voor het behalen van een diploma, getuigschrift of brevet.
 • Werk in het kader van een erkende en gecontroleerde leerovereenkomst.
 • Tewerkstelling in het kader van een IBO (Individuele Beroepsopleiding).
 • Het ontvangen van leefloon.
 • Het ontvangen van een vergoeding voor vrijwilligerswerk.
 • Als jobstudent een sociale uitkering ontvangen die volgt uit een arbeidsongeval of beroepsziekte

De Vlaamse regering besliste recent dat het ontvangen van een sociale uitkering ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte geen beletsel meer is voor het Groeipakket. Voor alle toegestane activiteiten maar ook voor studenten en schoolverlaters die werken als jobstudent. Deze regel werd met terugwerkende kracht gewijzigd (vanaf 01/01/2019).

Indien je vermoedt dat je zoon of dochter geen recht meer kan openen op Kinderbijslag omdat hij/zij niet (langer) voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, neem dan contact op met jouw KidsLife-adviseur. 

Hoe veel mag ik als student verdienen om mijn Groeipakket te behouden?

In de algemene voorwaarden hierboven stond niets vermeld over inkomsten. Vreemd? Helemaal niet. Want hoeveel je verdient is geen criterium voor het ontvangen van Groeipakket. We hopen dus dat je een mooi zakcentje op je rekening kan bijschrijven!

Recht op Groeipakket: soorten onderwijs

Een jongere die niet-hoger onderwijs volgt, heeft recht op Groeipakket tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

De jongere volgt les voor minstens 17 lesuren per week: 

 • in een of meer onderwijsinrichtingen, in een vormingscentrum of via een ondernemerschapstraject;
 • in voltijds of deeltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs.

Een lestijd van 50 minuten wordt beschouwd als 1 uur. Stages die nodig zijn voor het behalen van een diploma, getuigschrift of brevet, worden ook beschouwd als lestijd;

Opgelet! KidsLife ontvangt automatisch de schoolattesten van niet-hoger onderwijs in Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap. 
KidsLife ontvangt niet automatisch de schoolattesten voor:

 • studies in de Franstalige gemeenschap of in het buitenland,
 • onderwijs voor sociale promotie,
 • avondonderwijs,
 • volwassenen- of privéonderwijs,
 • erkende opleidingen (bv. bij Syntra)

Verwittig ons in dat geval, zodat wij het juiste invuldocument voor de onderwijsinstelling kunnen opsturen.

Volg je een opleiding bij Syntra? Download dan zelf je schoolformulier via het Cursistenportaal van Syntra. Log in op 'MijnSyntra'. Onder de rubriek documenten → attesten   → overige opleidingsattesten  vind je het aanvraagformulier Groeipakket. Je mag ons deze download (pdf) per mail doorsturen. 

Een opleiding bij de VDAB of het behalen van een getuigschrift of diploma voor de examencommissie (vroegere middenjury) geven geen recht op Groeipakket.

Doe je aan duaal leren? Dan kan je recht hebben op het Groeipakket.

Als de jongere in de loop van het schooljaar stopt met de lessen te volgen, eindigt het recht op een Groeipakket op het einde van de maand waarin de studies worden stopgezet. Daarna kan wel nog een recht op Kinderbijslag starten als schoolverlater voor maximaal 12 maanden.

Ontdek Groeipakket voor schoolverlaters

Een jongere die hoger onderwijs volgt, heeft recht op Kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • De jongere is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per academiejaar. 
 • Zakt het aantal studiepunten onder de 27 vanaf een bepaalde maand? Dan stopt het recht op Kinderbijslag op het einde van die maand. Daarna kan wel nog een recht op Kinderbijslag starten als schoolverlater voor maximaal 12 maanden. 
 • Om het hele academiejaar Kinderbijslag te genieten, moet de jongere vóór 30 november ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten. Als de student zich pas na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, dan heeft hij recht op Kinderbijslag vanaf de maand van inschrijving. 
 • Was de student wel tijdig ingeschreven maar voor minder dan 27 studiepunten (geen diplomajaar) en stijgt het aantal punten naar 27 of meer in de loop van het academiejaar, dan kunnen we retroactief Kinderbijslag betalen voor het hele schooljaar. 

Niet elke vorm van hoger onderwijs wordt uitgedrukt in studiepunten. In dat geval moet de student minstens 13 uren les volgen per week. 

Studiepunten toegekend voor de redactie van een doctoraatsverhandeling, worden niet meegeteld voor het recht op een Groeipakket 

Opgelet! KidsLife ontvangt automatisch de schoolattesten van hoger onderwijs in Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap. Volgt je zoon of dochter de lessen in de Franstalige gemeenschap, dan krijgen wij de schoolinschrijvingen niet automatisch binnen. Verwittig ons in dat geval, zodat wij het juiste invuldocument voor de onderwijsinstelling kunnen opsturen. 

Als de jongere in de loop van het schooljaar stopt met de lessen te volgen, eindigt het recht op een Groeipakket op het einde van de maand waarin de studies worden stopgezet. Daarna kan wel nog een recht op Kinderbijslag starten als schoolverlater voor maximaal 12 maanden.

Ontdek Groeipakket voor schoolverlaters

Opgelet! KidsLife ontvangt automatisch de schoolattesten van (hoger) onderwijs in Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap. Volgt je zoon of dochter de lessen in de Franstalige gemeenschap of in het buitenland, dan krijgen wij de schoolinschrijvingen niet automatisch binnen. Verwittig ons in dat geval, zodat wij het juiste invuldocument voor de onderwijsinstelling kunnen opsturen.

Contacteer Ons
Specifieke situaties

Specifieke situaties

Thesis of eindverhandeling (Diplomajaar)

In sommige gevallen kan er toch recht zijn op Groeipakket als de jongere ingeschreven is voor minder dan 27 studiepunten:

 • Als de school bevestigt dat het om een jaar gaat waarin een thesis, eindverhandeling of stageverslag moet worden ingediend om te kunnen afstuderen

Er kan recht zijn tot het einde van de zomervakantie of tot het moment van indienen van de thesis of het stageverslag met een maximale periode van 1 jaar.

Je kan per afstudeerrichting maar 1 keer recht hebben op Groeipakket op basis van een thesisjaar.

De jongere volgt les in zowel het hoger als het niet-hoger onderwijs.

In dat geval moet er een inschrijving zijn van in totaal minstens 17 lesuren. Een studiepunt in het hoger onderwijs telt mee voor een half lesuur.

De leerovereenkomst

De leerovereenkomst moet erkend en goedgekeurd zijn om recht op Groeipakket te kunnen geven. Er kan recht zijn op Groeipakket tot de leerovereenkomst een einde neemt.

Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur als:

 • de leerovereenkomst wordt beëindigd, niet langer meer erkend is of als de erkenning van het leercontract wordt geweigerd.
 • de leerjongen of het leermeisje ziek wordt of een ongeluk krijgt tijdens het leercontract.

Na het einde van het leercontract is er geen vakantieperiode. Dit betekent dat er op basis van een leercontract maximaal tot 30 juni of tot de beëindiging van het leercontract recht is op Groeipakket.

Studies in het buitenland

Studeren in het buitenland kan in sommige gevallen verder recht geven op Belgische Kinderbijslag:

 • Een Erasmusopleiding of een uitwisselingsprogramma dat via een Belgische onderwijsinrichting verloopt, volgt dezelfde voorwaarden als een gewone Belgische opleiding.
 • De jongere die studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten, heeft recht op Kinderbijslag indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is.
  • Indien de opleiding niet erkend is door de buitenlandse overheid, dient er te worden bewezen dat de jongere is ingeschreven voor minstens 13 lesuren.
  • KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document E402 (EER) of een specifiek document voor de bilaterale akkoorden moet worden ingevuld door de school of onderwijsinstelling.
 • Een student die in een land buiten de Europese Economische Ruimte gaat studeren en waar ook geen bilateraal akkoord mee is, heeft recht op Kinderbijslag indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is.
  • Indien de opleiding niet erkend is door de buitenlandse overheid, dient er te worden bewezen dat de jongere is ingeschreven voor minstens 13 lesuren.
  • De duur van het verdere recht hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde in België en het niveau van de buitenlandse studies. De duur van het recht kan dan ofwel voor maximaal een jaar of voor de hele studietijd worden toegekend.

Belangrijk!

 • De jongere moet tijdens de studies buiten de EER in Vlaanderen gedomicilieerd blijven, behalve als het verblijf en de studies in het buitenland in het kader van een detachering van een werknemer zijn.
 • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land buiten de EER waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Er mag met andere woorden geen recht op Kinderbijslag in het buitenland bestaan.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7INT moet worden ingevuld door de ouders en de school of onderwijsinstelling.

Gaat jouw kind naar het buitenland studeren? Of is er een andere wijziging in de studiesituatie van jouw zoon of dochter? Geef de wijziging door via My KidsLife: het online dossier Groeipakket

Ontdek My KidsLife

Is er tijdens de vakantie(s) recht op een Groeipakket?

De jongere heeft ook recht op Groeipakket tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie als aan de algemene voorwaarden voldaan is. De zomervakantie voor studenten niet-hoger onderwijs start op 1 juli en loopt tot 31 augustus. Voor studenten hoger onderwijs loopt ze van 1 juli tot en met 30 september.

Wanneer studies in België, een EER-lidstaat of Zwitserland voorafgegaan of gevolgd worden door studies in het buitenland is er tijdens de tussenliggende zomervakantie maximum vier maanden recht op gezinsbijslag.

Vakantieperiodes tussen twee studiejaren in het buitenland moeten kunnen aangetoond worden en mogen maximaal 120 dagen duren.

Als de vakantie langer dan vier maanden duurt, wordt de resterende periode gedekt door en afgetrokken van de 12 maanden als schoolverlater

Wat als de jongere ziek wordt tijdens de studies?

Je kan je wegens ziekte niet inschrijven voor het nieuwe school- of academiejaar? Je bent wegens ziekte genoodzaakt de studies te beëindigen of te beperken?

Contacteer ons en bezorg ons in dat geval meteen een medisch attest! Er kan immers recht zijn op Groeipakket voor het volgende schooljaar of de rest van het lopende schooljaar.

Bekijk hier alles over ziekte tijdens de studies

Jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Jongeren voor wie een beslissing wegens medische aandoening van de FOD Sociale Zekerheid of van Kind & Gezin loopt, hebben onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag en het bijkomende supplement tot en met de maand waarin ze 18 worden. Daarna is er onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag tot het einde van de looptijd van de beslissing (maximaal tot de leeftijd van 21 jaar). De voorwaarden voor studenten zoals hierboven beschreven hebben enkel uitwerking op de uitbetaling van de zorgtoeslag.

Enige uitzondering: Werken in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf) vormt geen beletsel voor het recht op Kinderbijslag.

Als de jongere na de leeftijd van 21 jaar nog verder studeert, gelden verder alle gewone voorwaarden voor studenten.

Veelgestelde vragen

Heb je de infobundel STU02 'Groeipakket voor studenten' ontvangen? Dan heb je waarschijnlijk een meerderjarig kind in huis die (mogelijk) nog recht heeft op Groeipakket
Deze brief omschrijft alle mogelijke situaties als student en/of schoolverlater.

Studeert de jongere verder en/of verandert er niets aan de situatie? Dan moet je verder niets doen. Is er toch een wijziging: bekijk dan hier de voorwaarden voor Groeipakket als student of als schoolverlater

Om recht te hebben op Groeipakket en Kinderbijslag moet de student voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren ingeschreven zijn. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die minimum 18 jaar zijn. Minderjarige kinderen hebben in elk geval recht op Kinderbijslag of Groeipakket.

Een diplomajaar is het academiejaar in het hoger onderwijs waarin de student voor de opleidingscyclus waarvoor hij is ingeschreven, een diploma kan behalen. Indien de student voor minder dan 27 studiepunten is ingeschreven, maar het om een diplomajaar gaat, blijft het recht op Kinderbijslag of Groeipakket  behouden gedurende 1 jaar. Meestal gaat het om een jaar waarin enkel nog de thesis of een stageverslag moet worden ingediend.

Alles over Kinderbijslag voor studenten

De voorwaarden om nog recht te kunnen hebben op Groeipakket in Vlaanderen als student en schoolverlater komen grotendeels overeen: 

 • maximaal 600 uur (op jaarbasis) werken met een studentenovereenkomst;
 • maximaal 80 uur (per maand) als werknemer (geen verminderde bijdrage);
 • werken als zelfstandige waarbij geen bijdragen betaald moeten worden als zelfstandige in hoofdberoep; 
 • geen sociale uitkering ontvangen die voortvloeit uit een regeling over ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking. 

De schoolverlaters hebben  nog een bijkomende voorwaarde: je mag als schoolverlater geen IVT of inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen. 

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte vormt dit enkel een beletsel voor de zorgtoeslag. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor Schoolverlaters
Bekijk hier alle voorwaarden voor Studenten

Het gaat om effectieve prestaties. Tewerkstellingen waarvoor de werkgever geen aangiftes moet doen worden niet meegeteld en zijn een toegelaten activiteit. 

Als je niet akkoord bent met het aantal uren die wij ontvingen van de werkgever en de effectief gepresteerde uren: bezorg jouw KidsLife-adviseur alle loonfiches van de respectievelijke maand(en).
Enkel op deze manier kunnen wij dit verschil onderzoeken. 

Bekijk alles over Groeipakket voor Studenten

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info
Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Wat is het ideale bedrag per leeftijd? Hoe leer je je kind omgaan met de waarde van geld? Hier vind je enkele tips die jou helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.
naar meer info