Kinderbijslag voor Studenten in Brussel

Meerderjarig? Dan kan je nog Kinderbijslag ontvangen als student. Ontdek alle voorwaarden voor Kinderbijslag vanaf 18 jaar in Brussel. 

In Brussel is er zonder voorwaarden recht op Kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin je zoon of dochter 18 jaar wordt. Vanaf de meerderjarigheid kan er ook nog verder recht zijn op Kinderbijslag. Dit kan tot maximaal de leeftijd van 25 jaar op basis van gevolgde studies.

Per soort onderwijs zijn er specifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden echter voor elke soort onderwijs en gaan over tewerkstelling tijdens de studies.

2 herinneringen voor de Brusselse studenten!

 • Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om 600 uur per jaar te werken in plaats van 475 uur per jaar tegen het "studententarief" (met verminderde sociale bijdragen). Om het recht te behouden op kinderbijslag, let op: maximaal 240 uur per kwartaal, ongeacht het soort contract. Het derde trimester telt niet mee bij herinschrijving in september.
 • De student kan zoveel uren stage lopen als gewenst, zowel betaald als onbetaald. Deze uren worden niet meegerekend voor de limiet van 240 uur per kwartaal aan betaald werk om de kinderbijslag te behouden.

Soorten onderwijs

Een jongere die secundair onderwijs volgt, heeft recht op Kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De jongere volgt minstens 17 lesuren per week in het secundair onderwijs, avondonderwijs of het privéonderwijs of in één of meer onderwijsinrichtingen waar een systeem van alternerend leren of een ondernemingstraject (ondernemingsopleiding) wordt gegeven.
 • De jongere volgt deeltijds (buiten)gewoon onderwijs of een erkende opleiding (bvb Syntra Brussel).
 • De jongere volgt buitengewoon onderwijs.

Opleidingen bij Actiris of het behalen van een getuigschrift of diploma voor de examencommissie (vroegere middenjury) geven geen recht op Kinderbijslag.

Een student die ongerechtvaardigd afwezig is op school heeft geen recht op Kinderbijslag voor de dagen van afwezigheid.

KidsLife vraagt jaarlijks het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7B moet worden ingevuld door de ouders en door de school of onderwijsinstelling.

Is de jongere niet langer schoolgaand? Dan is er mogelijk nog recht op Kinderbijslag als schoolverlater. 

Voorwaarden Kinderbijslag als schoolverlater

Een student die hoger onderwijs volgt, heeft recht op Kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De student is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten voor het hele jaar.

Zakt het aantal studiepunten onder de 27 vanaf een bepaalde maand, dan stopt het recht op Kinderbijslag op het einde van die maand.

Om het hele academiejaar Kinderbijslag te genieten, moet de jongere vóór 30 november ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten. Als de student zich na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, dan heeft hij recht op Kinderbijslag vanaf de maand volgend op de inschrijving.

Was de student tijdig ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en stijgt het aantal punten naar 27 of meer in de loop van het academiejaar, dan kunnen we retroactief Kinderbijslag betalen voor het hele schooljaar.

Niet elke vorm van hoger onderwijs wordt uitgedrukt in studiepunten. In dat geval moet de student minstens 13 uren les volgen per week.

KidsLife vraagt jaarlijks het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7B moet worden ingevuld door de ouders en door de school of onderwijsinstelling. De meeste universiteiten en hogescholen hebben echter hun eigen standaardattest waar alle nodige informatie op staat. Dit kan bij KidsLife worden ingediend ter vervanging van het formulier P7B.

Is de jongere niet langer schoolgaand? Dan is er mogelijk nog recht op Kinderbijslag als schoolverlater. 

Voorwaarden Kinderbijslag als schoolverlater

Specifieke situaties

Specifieke situaties

Thesis of eindverhandeling

In sommige gevallen kan er toch recht zijn op Kinderbijslag als de jongere ingeschreven is voor minder dan 27 studiepunten:

 • Als de school bevestigt dat het om een jaar gaat waarin een thesis, eindverhandeling of stageverslag moet worden ingediend om te kunnen afstuderen

Er kan recht zijn tot het einde van de zomervakantie of tot het moment van indienen van de thesis of het stageverslag met een maximale periode van 1 jaar.

Je kan per afstudeerrichting maar 1 keer recht hebben op Kinderbijslag op basis van een thesisjaar.

Leerovereenkomst

Een leerovereenkomst geeft de jongere de mogelijkheid om een beroep te leren door een praktijkopleiding te volgen in de onderneming van de leermeester. Naast de praktijkopleiding volgt de leerjongen of het leermeisje een dag per week een theoretische opleiding.

De leerovereenkomst moet erkend en goedgekeurd zijn om recht op Kinderbijslag te kunnen geven.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P9BIS moet worden ingevuld door de ouders, de leermeester en door de school of onderwijsinstelling.

Neem contact op met KidsLife als:

 • de leerovereenkomst wordt beëindigd, niet langer meer erkend is of als de erkenning van het leercontract wordt geweigerd.
 • de leerjongen of het leermeisje ziek wordt of een ongeluk krijgt tijdens het leercontract.

Na het einde van het leercontract is er geen vakantieperiode. Dit betekent dat er op basis van een leercontract maximaal tot 30 juni of tot de beëindiging van het leercontract recht is op Kinderbijslag.

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland kan in sommige gevallen verder recht geven op Belgische Kinderbijslag:

 • Een Erasmusopleiding of een uitwisselingsprogramma dat via een Belgische onderwijsinrichting verloopt, volgt dezelfde voorwaarden als een gewone Belgische opleiding.
 • De jongere die studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten, heeft recht op Kinderbijslag indien hij de voorwaarden vervult die ook voor het Belgische onderwijs gelden of indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document Europese P7 (vroeger E402) of een specifiek document voor de bilaterale akkoorden moet worden ingevuld door de school of onderwijsinstelling.

 • Een student die in een land buiten de Europese Economische Ruimte gaat studeren en waar ook geen bilateraal akkoord mee is, kan onder bepaalde voorwaarden het recht op Kinderbijslag behouden. Dit hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde in België en het niveau van de buitenlandse studies. De duur van het recht kan dan ofwel voor maximaal een jaar.

Belangrijk!

 • De jongere moet tijdens de studies buiten de EER in Brussel gedomicilieerd blijven, behalve als het verblijf en de studies in het buitenland in het kader van een detachering van een werknemer zijn.
 • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Er mag met andere woorden geen recht op Kinderbijslag in het buitenland bestaan.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7INT moet worden ingevuld door de ouders en de school of onderwijsinstelling.

Wat als de jongere ziek wordt tijdens de studies?

Een student die niet in staat is les te volgen of zich in te schrijven als student wegens ziekte, kan onder bepaalde voorwaarden zijn recht op Kinderbijslag behouden. Neem hiervoor contact op met jouw KidsLife-adviseur.

Bekijk hier alles over ziekte tijdens de studies

Is er tijdens de vakantie(s) recht op Kinderbijslag?

De jongere heeft ook recht op Kinderbijslag tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie als aan de algemene voorwaarden voldaan is. De zomervakantie voor studenten niet-hoger onderwijs start op 1 juli en loopt tot 31 augustus. Voor studenten hoger onderwijs loopt ze van 1 juli tot en met 30 september.

Erkenning mindervaliditeit

Jongeren voor wie een beslissing wegens medische aandoening van IRISCARE loopt, hebben onvoorwaardelijk recht op de basisKinderbijslag en het bijkomende supplement tot en met de maand augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Daarna is er onvoorwaardelijk recht op de basisKinderbijslag tot het einde van de looptijd van de beslissing (maximaal tot de leeftijd van 21 jaar). De voorwaarden voor studenten zoals hierboven beschreven hebben enkel uitwerking op de uitbetaling van het bijkomende supplement.

Enige uitzondering: Werken in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf) vormt geen beletsel voor het recht op Kinderbijslag.

Als de jongere na de leeftijd van 21 jaar nog verder studeert, gelden verder alle gewone voorwaarden voor studenten.

Als je zoon of dochter hoger onderwijs volgt, contacteer dan zeker KidsLife, zodat wij een invuldocument voor de school kunnen opsturen.

Algemene voorwaarden: Kinderbijslag als je werkt of uitkeringen ontvangt?

Algemene voorwaarden: Kinderbijslag als je werkt of uitkeringen ontvangt?

Per soort onderwijs zijn er specifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden echter voor elke soort onderwijs en gaan over het werken of het ontvangen van uitkeringen tijdens de studies. In sommige gevallen kan dat het recht op Kinderbijslag schorsen:

 • de jongere mag maximum 240uur per trimester werken om het recht op Kinderbijslag te behouden*

Als er toch meer dan 240u gewerkt wordt, verliest de jongere het recht op Kinderbijslag voor het volledige kwartaal. Opgelet! In het 3e kwartaal (de zomermaanden juli, augustus en september) mag wel meer dan 240 uren gewerkt worden op voorwaarde dat de jongere de lessen opnieuw start vanaf het begin van het volgende school- of academiejaar.

 • Als de jongere een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor bijdragen verschuldigd zijn als voor een zelfstandige in hoofdberoep schorst dat het recht op Kinderbijslag. (De schorsing start al vanaf het begin van het trimester waarin de activiteit startte)
 • De jongere ontvangt een werkloosheidsuitkering.

Zodra er een werkloosheidsuitkering wordt ontvangen, wordt het recht op Kinderbijslag geschorst. Het bedrag van de uitkering of het aantal dagen speelt daarbij geen rol.

 • De jongere ontvangt een sociale uitkering wegens ziekte, ongeval of ziekenhuisopname.

Als de student een sociale uitkering voor ziekte, invaliditeit, beroepsongeval of beroepsziekte ontvangt die het gevolg is van een niet-toegelaten activiteit in het voorgaande trimester (meer dan 240u of zelfstandige activiteit), dan wordt de Kinderbijslag stopgezet tijdens de maanden waarin er een sociale uitkering werd uitgekeerd.

* COVID-19 UPDATE!

In het kader van de Coronacrisis, heeft de Brusselse regering beslist om de werkuren van studenten en werkzoekenden niet te beperken vanaf het derde kwartaal 2020 tot 30/06/2021. Studenten en werkzoekenden mogen dus uitzonderlijk meer dan 240 uur per kwartaal werken of een zelfstandige activiteit uitoefenen, ook als de student het volgende schooljaar niet verder studeert.

Deze uitzonderingsmaatregel is niet meer van toepassing voor het 3de kwartaal 2021. Vanaf juli 2021 zijn de algemene voorwaarden opnieuw van kracht.

Een wijziging in de studiesituatie doorgeven? Dat kan makkelijk via My KidsLife, het online dossier Kinderbijslag! Heb je nog andere vragen over meerderjarige kinderen en het recht op Kinderbijslag? 

Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur

Veelgestelde vragen

Heb je de infobundel STU02 'Groeipakket voor studenten' ontvangen? Dan heb je waarschijnlijk een meerderjarig kind in huis die (mogelijk) nog recht heeft op Groeipakket
Deze brief omschrijft alle mogelijke situaties als student en/of schoolverlater.

Studeert de jongere verder en/of verandert er niets aan de situatie? Dan moet je verder niets doen. Is er toch een wijziging: bekijk dan hier de voorwaarden voor Groeipakket als student of als schoolverlater

Om recht te hebben op Groeipakket en Kinderbijslag moet de student voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren ingeschreven zijn. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die minimum 18 jaar zijn. Minderjarige kinderen hebben in elk geval recht op Kinderbijslag of Groeipakket.

Een diplomajaar is het academiejaar in het hoger onderwijs waarin de student voor de opleidingscyclus waarvoor hij is ingeschreven, een diploma kan behalen. Indien de student voor minder dan 27 studiepunten is ingeschreven, maar het om een diplomajaar gaat, blijft het recht op Kinderbijslag of Groeipakket  behouden gedurende 1 jaar. Meestal gaat het om een jaar waarin enkel nog de thesis of een stageverslag moet worden ingediend.

Alles over Kinderbijslag voor studenten

De voorwaarden om nog recht te kunnen hebben op Groeipakket in Vlaanderen als student en schoolverlater komen grotendeels overeen: 

 • maximaal 600 uur (op jaarbasis) werken met een studentenovereenkomst;
 • maximaal 80 uur (per maand) als werknemer (geen verminderde bijdrage);
 • werken als zelfstandige waarbij geen bijdragen betaald moeten worden als zelfstandige in hoofdberoep; 
 • geen sociale uitkering ontvangen die voortvloeit uit een regeling over ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking. 

De schoolverlaters hebben  nog een bijkomende voorwaarde: je mag als schoolverlater geen IVT of inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen. 

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte vormt dit enkel een beletsel voor de zorgtoeslag. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor Schoolverlaters
Bekijk hier alle voorwaarden voor Studenten

Het gaat om effectieve prestaties. Tewerkstellingen waarvoor de werkgever geen aangiftes moet doen worden niet meegeteld en zijn een toegelaten activiteit. 

Als je niet akkoord bent met het aantal uren die wij ontvingen van de werkgever en de effectief gepresteerde uren: bezorg jouw KidsLife-adviseur alle loonfiches van de respectievelijke maand(en).
Enkel op deze manier kunnen wij dit verschil onderzoeken. 

Bekijk alles over Groeipakket voor Studenten

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Wat is het ideale bedrag per leeftijd? Hoe leer je je kind omgaan met de waarde van geld? Hier vind je enkele tips die jou helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.
naar meer info
Kinderen en technologie: het juiste evenwicht vinden!

Kinderen en technologie: het juiste evenwicht vinden!

Hoe de schermtijd bepalen? Hoe kunnen we vermijden dat de blootstelling aan technologie niet schadelijk is voor onze kinderen ? KidsLife heeft een aantal regels en tips.
naar meer info
Zich vestigen in België: welke administratieve stappen?

Zich vestigen in België: welke administratieve stappen?

Je bent ongetwijfeld op zoek naar een snelle gids om jouw aankomst in België efficiënt te organiseren. Wij hebben een lijst van alle administratieve procedures opgesteld. En als bonus enkele tips om jouw vestiging op het Belgische grondgebied te vergemakkelijken. Volg ons! 
naar meer info