Kinderbijslag voor Studenten in Brussel

Meerderjarig? Dan kan je nog Kinderbijslag ontvangen als student. Ontdek alle voorwaarden voor Kinderbijslag vanaf 18 jaar in Brussel. 

In Brussel is er zonder voorwaarden recht op Kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin je zoon of dochter 18 jaar wordt. Vanaf de meerderjarigheid kan er ook nog verder recht zijn op Kinderbijslag. Dit kan tot maximaal de leeftijd van 25 jaar op basis van gevolgde studies.

Per soort onderwijs zijn er specifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden echter voor elke soort onderwijs en gaan over tewerkstelling tijdens de studies.

Woon je samen met de kinderen in Vlaanderen of Wallonië? Dan zijn er andere regels van toepassing. Bekijk ze hier:

Kinderbijslag voor studenten in Vlaanderen

Kinderbijslag voor studenten in Wallonië 

KidsLife zet hieronder duidelijk op een rijtje wat de voorwaarden precies inhouden.

Soorten onderwijs

Een jongere die secundair onderwijs volgt, heeft recht op Kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De jongere volgt minstens 17 lesuren per week in het secundair onderwijs, avondonderwijs of het privéonderwijs of in één of meer onderwijsinrichtingen waar een systeem van alternerend leren of een ondernemingstraject (ondernemingsopleiding) wordt gegeven.
 • De jongere volgt deeltijds (buiten)gewoon onderwijs of een erkende opleiding (bvb Syntra Brussel).
 • De jongere volgt buitengewoon onderwijs.

Opleidingen bij Actiris of het behalen van een getuigschrift of diploma voor de examencommissie (vroegere middenjury) geven geen recht op Kinderbijslag.

Een student die ongerechtvaardigd afwezig is op school heeft geen recht op Kinderbijslag voor de dagen van afwezigheid.

KidsLife vraagt jaarlijks het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7B moet worden ingevuld door de ouders en door de school of onderwijsinstelling.

Is de jongere niet langer schoolgaand? Dan is er mogelijk nog recht op Kinderbijslag als schoolverlater. 

Voorwaarden Kinderbijslag als schoolverlater

Een student die hoger onderwijs volgt, heeft recht op Kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De student is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten voor het hele jaar.

Zakt het aantal studiepunten onder de 27 vanaf een bepaalde maand, dan stopt het recht op Kinderbijslag op het einde van die maand.

Om het hele academiejaar Kinderbijslag te genieten, moet de jongere vóór 30 november ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten. Als de student zich na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, dan heeft hij recht op Kinderbijslag vanaf de maand volgend op de inschrijving.

Was de student tijdig ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en stijgt het aantal punten naar 27 of meer in de loop van het academiejaar, dan kunnen we retroactief Kinderbijslag betalen voor het hele schooljaar.

Niet elke vorm van hoger onderwijs wordt uitgedrukt in studiepunten. In dat geval moet de student minstens 13 uren les volgen per week.

KidsLife vraagt jaarlijks het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7B moet worden ingevuld door de ouders en door de school of onderwijsinstelling. De meeste universiteiten en hogescholen hebben echter hun eigen standaardattest waar alle nodige informatie op staat. Dit kan bij KidsLife worden ingediend ter vervanging van het formulier P7B.

Is de jongere niet langer schoolgaand? Dan is er mogelijk nog recht op Kinderbijslag als schoolverlater. 

Voorwaarden Kinderbijslag als schoolverlater

Specifieke situaties

Specifieke situaties

Thesis of eindverhandeling

In sommige gevallen kan er toch recht zijn op Kinderbijslag als de jongere ingeschreven is voor minder dan 27 studiepunten:

 • Als de school bevestigt dat het om een jaar gaat waarin een thesis, eindverhandeling of stageverslag moet worden ingediend om te kunnen afstuderen

Er kan recht zijn tot het einde van de zomervakantie of tot het moment van indienen van de thesis of het stageverslag met een maximale periode van 1 jaar.

Je kan per afstudeerrichting maar 1 keer recht hebben op Kinderbijslag op basis van een thesisjaar.

Leerovereenkomst

Een leerovereenkomst geeft de jongere de mogelijkheid om een beroep te leren door een praktijkopleiding te volgen in de onderneming van de leermeester. Naast de praktijkopleiding volgt de leerjongen of het leermeisje een dag per week een theoretische opleiding.

De leerovereenkomst moet erkend en goedgekeurd zijn om recht op Kinderbijslag te kunnen geven.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P9BIS moet worden ingevuld door de ouders, de leermeester en door de school of onderwijsinstelling.

Neem contact op met KidsLife als:

 • de leerovereenkomst wordt beëindigd, niet langer meer erkend is of als de erkenning van het leercontract wordt geweigerd.
 • de leerjongen of het leermeisje ziek wordt of een ongeluk krijgt tijdens het leercontract.

Na het einde van het leercontract is er geen vakantieperiode. Dit betekent dat er op basis van een leercontract maximaal tot 30 juni of tot de beëindiging van het leercontract recht is op Kinderbijslag.

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland kan in sommige gevallen verder recht geven op Belgische Kinderbijslag:

 • Een Erasmusopleiding of een uitwisselingsprogramma dat via een Belgische onderwijsinrichting verloopt, volgt dezelfde voorwaarden als een gewone Belgische opleiding.
 • De jongere die studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten, heeft recht op Kinderbijslag indien hij de voorwaarden vervult die ook voor het Belgische onderwijs gelden of indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document E402 (EER) of een specifiek document voor de bilaterale akkoorden moet worden ingevuld door de school of onderwijsinstelling.

 • Een student die in een land buiten de Europese Economische Ruimte gaat studeren en waar ook geen bilateraal akkoord mee is, kan onder bepaalde voorwaarden het recht op Kinderbijslag behouden. Dit hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde in België en het niveau van de buitenlandse studies. De duur van het recht kan dan ofwel voor maximaal een jaar of voor de hele studietijd worden toegekend.

Belangrijk!

 • De jongere moet tijdens de studies buiten de EER in Brussel gedomicilieerd blijven, behalve als het verblijf en de studies in het buitenland in het kader van een detachering van een werknemer zijn.
 • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Er mag met andere woorden geen recht op Kinderbijslag in het buitenland bestaan.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7INT moet worden ingevuld door de ouders en de school of onderwijsinstelling.

Wat als de jongere ziek wordt tijdens de studies?

Een student die niet in staat is les te volgen of zich in te schrijven als student wegens ziekte, kan onder bepaalde voorwaarden zijn recht op Kinderbijslag behouden. Neem hiervoor contact op met jouw KidsLife-adviseur.

Bekijk hier alles over ziekte tijdens de studies

Is er tijdens de vakantie(s) recht op Kinderbijslag?

De jongere heeft ook recht op Kinderbijslag tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie als aan de algemene voorwaarden voldaan is. De zomervakantie voor studenten niet-hoger onderwijs start op 1 juli en loopt tot 31 augustus. Voor studenten hoger onderwijs loopt ze van 1 juli tot en met 30 september.

 

Erkenning mindervaliditeit

Jongeren voor wie een beslissing wegens medische aandoening van de FOD Sociale Zekerheid loopt, hebben onvoorwaardelijk recht op de basisKinderbijslag en het bijkomende supplement tot en met de maand augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Daarna is er onvoorwaardelijk recht op de basisKinderbijslag tot het einde van de looptijd van de beslissing (maximaal tot de leeftijd van 21 jaar). De voorwaarden voor studenten zoals hierboven beschreven hebben enkel uitwerking op de uitbetaling van het bijkomende supplement.

Enige uitzondering: Werken in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf) vormt geen beletsel voor het recht op Kinderbijslag.

Als de jongere na de leeftijd van 21 jaar nog verder studeert, gelden verder alle gewone voorwaarden voor studenten.

Als je zoon of dochter hoger onderwijs volgt, contacteer dan zeker KidsLife, zodat wij een invuldocument voor de school kunnen opsturen.

Algemene voorwaarden: Kinderbijslag als je werkt of uitkeringen ontvangt?

Algemene voorwaarden: Kinderbijslag als je werkt of uitkeringen ontvangt?

Per soort onderwijs zijn er specifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden echter voor elke soort onderwijs en gaan over het werken of het ontvangen van uitkeringen tijdens de studies. In sommige gevallen kan dat het recht op Kinderbijslag schorsen:

 • de jongere mag maximum 240uur per trimester werken om het recht op Kinderbijslag te behouden*

Als er toch meer dan 240u gewerkt wordt, verliest de jongere het recht op Kinderbijslag voor het volledige kwartaal. Opgelet! In het 3e kwartaal (de zomermaanden juli, augustus en september) mag wel meer dan 240 uren gewerkt worden op voorwaarde dat de jongere de lessen opnieuw start vanaf het begin van het volgende school- of academiejaar.

 • Als de jongere een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor bijdragen verschuldigd zijn als voor een zelfstandige in hoofdberoep schorst dat het recht op Kinderbijslag. (De schorsing start al vanaf het begin van het trimester waarin de activiteit startte)
 • De jongere ontvangt een werkloosheidsuitkering.

Zodra er een werkloosheidsuitkering wordt ontvangen, wordt het recht op Kinderbijslag geschorst. Het bedrag van de uitkering of het aantal dagen speelt daarbij geen rol.

 • De jongere ontvangt een sociale uitkering wegens ziekte, ongeval of ziekenhuisopname.

Als de student een sociale uitkering voor ziekte, invaliditeit, beroepsongeval of beroepsziekte ontvangt die het gevolg is van een niet-toegelaten activiteit in het voorgaande trimester (meer dan 240u of zelfstandige activiteit), dan wordt de Kinderbijslag stopgezet tijdens de maanden waarin er een sociale uitkering werd uitgekeerd.

* COVID-19 UPDATE!

In het kader van de Coronacrisis, heeft de Brusselse regering beslist om de werkuren van studenten en werkzoekenden niet te beperken vanaf het derde kwartaal 2020 tot 30/06/2021. Studenten en werkzoekenden mogen dus uitzonderlijk meer dan 240 uur per kwartaal werken of een zelfstandige activiteit uitoefenen, ook als de student het volgende schooljaar niet verder studeert.

Deze uitzonderingsmaatregel is niet meer van toepassing voor het 3de kwartaal 2021. Vanaf juli 2021 zijn de algemene voorwaarden opnieuw van kracht.

Een wijziging in de studiesituatie doorgeven? Dat kan makkelijk via My KidsLife, het online dossier Kinderbijslag! Heb je nog andere vragen over meerderjarige kinderen en het recht op Kinderbijslag? 

Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur

Veelgestelde vragen

Heb je de infobundel STU02 'Groeipakket voor studenten' ontvangen? Dan heb je waarschijnlijk een meerderjarig kind in huis die (mogelijk) nog recht heeft op Groeipakket
Deze brief omschrijft alle mogelijke situaties als student en/of schoolverlater.

Studeert de jongere verder en/of verandert er niets aan de situatie? Dan moet je verder niets doen. Is er toch een wijziging: bekijk dan hier de voorwaarden voor Groeipakket als student of als schoolverlater

Om recht te hebben op Groeipakket en Kinderbijslag moet de student voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren ingeschreven zijn. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die minimum 18 jaar zijn. Minderjarige kinderen hebben in elk geval recht op Kinderbijslag of Groeipakket.

Gaat de student volgend schooljaar gewoon verder studeren? Dan is er waarschijnlijk verder recht op Groeipakket. De regels om recht te hebben op het Groeipakket als student zijn grotendeels hetzelfde als vorig schooljaar. 
Een van de voorwaarden is dat het gaat om minimum 27 studiepunten (of 17 lesuren).

Bekijk alle voorwaarden Groeipakket voor studenten hier

De Open Universiteit is een Nederlandse instelling die universitair afstandsonderwijs verzorgt. Dankzij een samenwerkingsverband met de Vlaamse universiteiten, kunnen Vlamingen onder dezelfde voorwaarden als Nederlanders inschrijven. De ondersteuning gebeurt door een Vlaamse universiteit. 

Als student kan je recht hebben op Belgische Kinderbijslag of Groeipakket, maar hiervoor zal je moeten kunnen aantonen dan de opleiding die je volgt recht kan openen. 

Ben je student aan de Open Universiteit? Geef dit door aan jouw KidsLife-adviseur via My KidsLife of neem contact op. 

Er is onvoorwaardelijk recht op Groeipakket (in Vlaanderen) of Kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar in Vlaanderen en tot en met de maand augustus van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt in Brussel en Wallonië. Daarna kan er onder bepaalde voorwaarden nog  recht zijn op Kinderbijslag tot de leeftijd van 25 jaar als de jongere verder studeert of voldoet aan de voorwaarden van (werkzoekende) schoolverlater na de studies.

Woon je Wallonië dan is er nog sprake van semi-automatisch recht op de Kinderbijslag. Een semi-automatisch recht op kinderbijslag is er tot het einde van de maand waarin de jongere 21 jaar oud wordt. Dit betekent dat er recht is op Kinderbijslag ongeacht het feit of de jongere nog studeert of ingeschreven is als werkzoekende, behalve in specifieke situaties. Bekijk deze situaties hier.

Kinderbijslag voor studenten
Kinderbijslag voor schoolverlaters

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023
Ik ga verhuizen

Ik ga verhuizen

Verhuizen binnen België? Naar een andere regio? Of naar het buitenland? Bekijk hier de impact voor de betaling van jouw Kinderbijslag en Groeipakket.
Ik ga verhuizen
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten

Ben je zwanger? Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas. Kom er hier alles over te weten.
Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap: alles wat je wil weten