Groeipakket en Kinderbijslag voor studenten en meerderjarige kinderen in Vlaanderen

Groeipakket voor Studenten in Vlaanderen

Mijn kind wordt 18 jaar, wat met het recht op Groeipakket?

In Vlaanderen is er zonder voorwaarden recht op Groeipakket tot en met de maand waarin je zoon of dochter 18 jaar wordt. Vanaf de meerderjarigheid kan er ook nog verder recht zijn op kinderbijslag. Dit kan tot maximaal de leeftijd van 25 jaar op basis van gevolgde studies. In de meeste gevallen ontvangt KidsLife automatisch de gegevens over de schoolinschrijving van je zoon of dochter.

De studies moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Per soort onderwijs zijn er specifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden echter voor elke soort onderwijs en gaan over tewerkstelling tijdens de studies.

Woon je samen met de kinderen in Brussel of Wallonië? Dan zijn er andere regels van toepassing. Bekijk ze hier:

Kinderbijslag voor studenten in Wallonië

Kinderbijslag voor studenten in Brussel


Algemene voorwaarden: Een Groeipakket als je werkt of uitkeringen ontvangt?

Werken tijdens de studies mag zeker, maar in sommige gevallen kan dat het recht op Groeipakket schorsen:

 • Als je meer dan 475 uur werkt als student (verminderde sociale bijdragen). In België is dit trouwens het maximaal aantal uren dat je als student kan werken. Daarna wordt elk gewerkt uur aan de gewone sociale bijdragen gerekend.
 • Als je meer dan 80 uren per maand werkt als werknemer of arbeider (gewone sociale bijdragen)
 • Als je werkt als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige waarbij sociale bijdragen als voor een hoofdberoep van toepassing zijn.
 • Als je een sociale uitkering ontvangt die voortvloeit uit een regeling over ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking.

Voorbeeld:
Hamza studeert aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft tijdens het jaar 475 uren gewerkt als jobstudent. Voor alle volgende uren die Hamza presteert, gelden automatisch de gewone sociale bijdragen. In de maand november werkt Hamza nog 79 uren als interim werknemer. Voor de maand november is er recht op Kinderbijslag.

Wat is wel toegelaten?

 • Werk in het kader van alternerend leren.
 • Een stage die nodig is voor het behalen van een diploma, getuigschrift of brevet.
 • Werk in het kader van een erkende en gecontroleerde leerovereenkomst.
 • Tewerkstelling in het kader van een IBO (Individuele Beroepsopleiding). Als de jongere daarnaast een sociale uitkering ontvangt, vormt dit wel een beletsel.
 • Het ontvangen van leefloon.
 • Het ontvangen van een vergoeding voor vrijwilligerswerk.

Indien je vermoedt dat je zoon of dochter geen recht meer kan openen op Kinderbijslag omdat hij/zij niet (langer) voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, neem dan contact op met jouw KidsLife-adviseur

Door de coronacrisis is er ook dit jaar een uitzonderingsmaatregel. In het eerste kwartaal (januari, februari en maart) van 2022 mag je met een studentenovereenkomst 45 uren extra werken, zonder dat er aan het Groeipakket wordt geraakt. Voor jobstudenten in de zorg of het onderwijs tellen de uren die ze werken in het eerste kwartaal van 2022 helemaal niet mee voor het totaal van 475 uur per jaar.


Recht op Groeipakket: soorten onderwijs

Niet-hoger onderwijs - secundair onderwijs 

Een jongere die niet-hoger onderwijs volgt, heeft recht op Groeipakket tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

De jongere volgt les voor minstens 17 lesuren per week: 

 • in een of meer onderwijsinrichtingen, in een vormingscentrum of via een ondernemerschapstraject;
 • in voltijds of deeltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs.

Een lestijd van 50 minuten wordt beschouwd als 1 uur. Stages die nodig zijn voor het behalen van een diploma, getuigschrift of brevet, worden ook beschouwd als lestijd;

Opgelet! KidsLife ontvangt automatisch de schoolattesten van niet-hoger onderwijs in Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap. 
KidsLife ontvangt niet automatisch de schoolattesten voor:

 • studies in de Franstalige gemeenschap,
 • onderwijs voor sociale promotie,
 • avondonderwijs,
 • volwassenen- of privéonderwijs,
 • erkende opleidingen (bvb bij Syntra)

Verwittig ons in dat geval, zodat wij het juiste invuldocument voor de onderwijsinstelling kunnen opsturen.

Een opleiding bij de VDAB of het behalen van een getuigschrift of diploma voor de examencommissie (vroegere middenjury) geven geen recht op Groeipakket.

Doe je aan duaal leren? Dan kan je recht hebben op het Groeipakket. Alles over duaal leren kan je hier terugvinden

Als de jongere in de loop van het schooljaar stopt met de lessen te volgen, eindigt het recht op een Groeipakket op het einde van de maand waarin de studies worden stopgezet. Daarna kan wel nog een recht op Kinderbijslag starten als schoolverlater voor maximaal 12 maanden.

Ontdek Groeipakket voor schoolverlaters


Hoger onderwijs

Een jongere die hoger onderwijs volgt, heeft recht op Groeipakket tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De jongere is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per academiejaar.

Zakt het aantal studiepunten onder de 27 vanaf een bepaalde maand? Dan stopt het recht op Kinderbijslag op het einde van die maand. Daarna kan wel nog een recht op Kinderbijslag starten als schoolverlater voor maximaal 12 maanden.

Om het hele academiejaar Groeipakket te genieten, moet de jongere vóór 30 november ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten. Als de student zich pas na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, dan heeft hij recht op Kinderbijslag vanaf de maand van inschrijving.

Was de student wel tijdig ingeschreven maar voor minder dan 27 studiepunten (geen diplomajaar) en stijgt het aantal punten naar 27 of meer in de loop van het academiejaar, dan kunnen we retroactief Groeipakket betalen voor het hele schooljaar.

Niet elke vorm van hoger onderwijs wordt uitgedrukt in studiepunten. In dat geval moet de student minstens 13 uren les volgen per week.

Studiepunten toegekend voor de redactie van een doctoraatsverhandeling, worden niet meegeteld voor het recht op een Groeipakket


Opgelet! KidsLife ontvangt automatisch de schoolattesten van hoger onderwijs in Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap. Volgt je zoon of dochter de lessen in de Franstalige gemeenschap, dan krijgen wij de schoolinschrijvingen niet automatisch binnen. Verwittig ons in dat geval, zodat wij het juiste invuldocument voor de onderwijsinstelling kunnen opsturen.


Thesis of eindverhandeling (Diplomajaar)

In sommige gevallen kan er toch recht zijn op Groeipakket als de jongere ingeschreven is voor minder dan 27 studiepunten:

 • Als de school bevestigt dat het om een jaar gaat waarin een thesis, eindverhandeling of stageverslag moet worden ingediend om te kunnen afstuderen

Er kan recht zijn tot het einde van de zomervakantie of tot het moment van indienen van de thesis of het stageverslag met een maximale periode van 1 jaar.

Je kan per afstudeerrichting maar 1 keer recht hebben op Groeipakket op basis van een thesisjaar.


De jongere volgt les in zowel het hoger als het niet-hoger onderwijs.

In dat geval moet er een inschrijving zijn van in totaal minstens 17 lesuren. Een studiepunt in het hoger onderwijs telt mee voor een half lesuur.


De leerovereenkomst

De leerovereenkomst moet erkend en goedgekeurd zijn om recht op Groeipakket te kunnen geven. Er kan recht zijn op Groeipakket tot de leerovereenkomst een einde neemt.

Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur als:

 • de leerovereenkomst wordt beëindigd, niet langer meer erkend is of als de erkenning van het leercontract wordt geweigerd.
 • de leerjongen of het leermeisje ziek wordt of een ongeluk krijgt tijdens het leercontract.

Na het einde van het leercontract is er geen vakantieperiode. Dit betekent dat er op basis van een leercontract maximaal tot 30 juni of tot de beëindiging van het leercontract recht is op Groeipakket.


Studies in het buitenland

Studeren in het buitenland kan in sommige gevallen verder recht geven op Belgische Kinderbijslag:

 • Een Erasmusopleiding of een uitwisselingsprogramma dat via een Belgische onderwijsinrichting verloopt, volgt dezelfde voorwaarden als een gewone Belgische opleiding.
 • De jongere die studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten, heeft recht op Kinderbijslag indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is.
  • Indien de opleiding niet erkend is door de buitenlandse overheid, dient er te worden bewezen dat de jongere is ingeschreven voor minstens 13 lesuren.
  • KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document E402 (EER) of een specifiek document voor de bilaterale akkoorden moet worden ingevuld door de school of onderwijsinstelling.
 • Een student die in een land buiten de Europese Economische Ruimte gaat studeren en waar ook geen bilateraal akkoord mee is, heeft recht op Kinderbijslag indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is.
  • Indien de opleiding niet erkend is door de buitenlandse overheid, dient er te worden bewezen dat de jongere is ingeschreven voor minstens 13 lesuren.
  • De duur van het verdere recht hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde in België en het niveau van de buitenlandse studies. De duur van het recht kan dan ofwel voor maximaal een jaar of voor de hele studietijd worden toegekend.

Belangrijk!

 • De jongere moet tijdens de studies buiten de EER in Vlaanderen gedomicilieerd blijven, behalve als het verblijf en de studies in het buitenland in het kader van een detachering van een werknemer zijn.
 • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land buiten de EER waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Er mag met andere woorden geen recht op Kinderbijslag in het buitenland bestaan.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7INT moet worden ingevuld door de ouders en de school of onderwijsinstelling.


Gaat jouw kind naar het buitenland studeren? Of is er een andere wijziging in de studiesituatie van jouw zoon of dochter? Geef de wijziging door via My KidsLife: het online dossier Groeipakket

Ontdek My KidsLife


Is er tijdens de vakantie(s) recht op een Groeipakket?

De jongere heeft ook recht op Groeipakket tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie als aan de algemene voorwaarden voldaan is. De zomervakantie voor studenten niet-hoger onderwijs start op 1 juli en loopt tot 31 augustus. Voor studenten hoger onderwijs loopt ze van 1 juli tot en met 30 september.

Wanneer studies in België, een EER-lidstaat of Zwitserland voorafgegaan of gevolgd worden door studies in het buitenland is er tijdens de tussenliggende zomervakantie maximum vier maanden recht op gezinsbijslag.

Vakantieperiodes tussen twee studiejaren in het buitenland moeten kunnen aangetoond worden en mogen maximaal 120 dagen duren.

Als de vakantie langer dan vier maanden duurt, wordt de resterende periode gedekt door en afgetrokken van de 12 maanden als schoolverlater


Wat als de jongere ziek wordt tijdens de studies?

Je kan je wegens ziekte niet inschrijven voor het nieuwe school- of academiejaar? Je bent wegens ziekte genoodzaakt de studies te beëindigen of te beperken?

Contacteer ons en bezorg ons in dat geval meteen een medisch attest! Er kan immers recht zijn op Groeipakket voor het volgende schooljaar of de rest van het lopende schooljaar.

Bekijk hier alles over ziekte tijdens de studies


Jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Jongeren voor wie een beslissing wegens medische aandoening van de FOD Sociale Zekerheid of van Kind & Gezin loopt, hebben onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag en het bijkomende supplement tot en met de maand waarin ze 18 worden. Daarna is er onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag tot het einde van de looptijd van de beslissing (maximaal tot de leeftijd van 21 jaar). De voorwaarden voor studenten zoals hierboven beschreven hebben enkel uitwerking op de uitbetaling van de zorgtoeslag.

Enige uitzondering: Werken in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf) vormt geen beletsel voor het recht op Kinderbijslag.

Als de jongere na de leeftijd van 21 jaar nog verder studeert, gelden verder alle gewone voorwaarden voor studenten.

Een wijziging in de studiesituatie doorgeven? Dat kan makkelijk via My KidsLife, het online dossier Groeipakket! Heb je nog andere vragen over meerderjarige kinderen en het recht op Groeipakket? 

Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur