Kinderbijslag voor Studenten in Wallonië

Meerderjarig? Dan kan je nog Kinderbijslag ontvangen als student. Ontdek alle voorwaarden voor Kinderbijslag in Wallonië vanaf 18 jaar.

In Wallonië is er zonder voorwaarden recht op Kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin je zoon of dochter 18 jaar wordt.

Jongeren die geboren zijn voor 1 januari 2001 kunnen daarna onder bepaalde voorwaarden verder kinderbijslag ontvangen tot de leeftijd van 25 jaar als ze verder studeren of zich inschrijven als werkzoekende bij de FOREM na de studies..

Jongeren die geboren zijn vanaf 1 januari 2001 hebben een semi-automatisch recht op kinderbijslag. Dit recht volgt op het onvoorwaardelijke recht en loopt tot de leeftijd van 21 jaar. Daarna hangt het verdere recht op kinderbijslag af van de situatie van de jongere en volgt hij of zij dezelfde voorwaarden als de jongeren geboren voor 1 januari 2001.

Een wijziging in de studiesituatie doorgeven? Dat kan makkelijk via My KidsLife, het online dossier Kinderbijslag! Heb je nog andere vragen over meerderjarige kinderen en het recht op Kinderbijslag? 

 

Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur
Situations spécifiques

Situations spécifiques

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland kan in sommige gevallen verder recht geven op Belgische kinderbijslag:

  • Een Erasmusopleiding of een uitwisselingsprogramma dat via een Belgische onderwijsinrichting verloopt, volgt dezelfde voorwaarden als een gewone Belgische opleiding.
  • De jongere die studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten, heeft recht op kinderbijslag indien hij de voorwaarden vervult die ook voor het Belgische onderwijs gelden of indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document E402 (EER) of een specifiek document voor de bilaterale akkoorden moet worden ingevuld door de school of onderwijsinstelling.

  • Een student die in een land buiten de Europese Economische Ruimte gaat studeren en waar ook geen bilateraal akkoord mee is, kan onder bepaalde voorwaarden het recht op kinderbijslag behouden. Dit hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde in België en het niveau van de buitenlandse studies. De duur van het recht kan dan ofwel voor maximaal een jaar of voor de hele studietijd worden toegekend.

Belangrijk!

  • De jongere moet tijdens de studies buiten de EER in Wallonië gedomicilieerd blijven, behalve als het verblijf en de studies in het buitenland in het kader van een detachering van een werknemer zijn.
  • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Er mag met andere woorden geen recht op kinderbijslag in het buitenland bestaan.

KidsLife vraagt het schoolattest op dat als bewijs dient van de gevolgde studies. Het document P7INT moet worden ingevuld door de ouders en de school of onderwijsinstelling.

Wat als de jongere ziek wordt tijdens de studies?

Een student die niet in staat is les te volgen of zich in te schrijven als student wegens ziekte, kan onder bepaalde voorwaarden zijn recht op kinderbijslag behouden. Neem hiervoor contact op met KidsLife.

Bekijk hier alles over ziekte tijdens de studies

Is er tijdens de vakantie(s) recht op kinderbijslag?

De jongere heeft ook recht op Kinderbijslag tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie als aan de voorwaarden van het soort onderwijs voldaan is. De zomervakantie voor studenten niet-hoger onderwijs start op 1 juli en loopt tot 31 augustus. Voor studenten hoger onderwijs loopt ze van 1 juli tot en met 30 september.

Erkenning mindervaliditeit

Jongeren voor wie een beslissing wegens medische aandoening van de FOD Sociale Zekerheid loopt, hebben onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag en het bijkomende supplement tot en met de maand augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Daarna is er onvoorwaardelijk recht op de basiskinderbijslag tot het einde van de looptijd van de beslissing (maximaal tot de leeftijd van 21 jaar). De voorwaarden voor studenten zoals hierboven beschreven hebben enkel uitwerking op de uitbetaling van het bijkomende supplement.

Enige uitzondering: Werken in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of in een bedrijf voor aangepast werk (een maatwerkbedrijf) vormt geen beletsel voor het recht op kinderbijslag.

Als de jongere na de leeftijd van 21 jaar nog verder studeert, gelden verder alle gewone voorwaarden voor studenten. KidsLife stuurt 9 maanden voor de 21ste verjaardag een brief op waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd.

Veelgestelde vragen

Heb je de infobundel STU02 'Groeipakket voor studenten' ontvangen? Dan heb je waarschijnlijk een meerderjarig kind in huis die (mogelijk) nog recht heeft op Groeipakket
Deze brief omschrijft alle mogelijke situaties als student en/of schoolverlater.

Studeert de jongere verder en/of verandert er niets aan de situatie? Dan moet je verder niets doen. Is er toch een wijziging: bekijk dan hier de voorwaarden voor Groeipakket als student of als schoolverlater

Om recht te hebben op Groeipakket en Kinderbijslag moet de student voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren ingeschreven zijn. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die minimum 18 jaar zijn. Minderjarige kinderen hebben in elk geval recht op Kinderbijslag of Groeipakket.

Een diplomajaar is het academiejaar in het hoger onderwijs waarin de student voor de opleidingscyclus waarvoor hij is ingeschreven, een diploma kan behalen. Indien de student voor minder dan 27 studiepunten is ingeschreven, maar het om een diplomajaar gaat, blijft het recht op Kinderbijslag of Groeipakket  behouden gedurende 1 jaar. Meestal gaat het om een jaar waarin enkel nog de thesis of een stageverslag moet worden ingediend.

Alles over Kinderbijslag voor studenten

De voorwaarden om nog recht te kunnen hebben op Groeipakket in Vlaanderen als student en schoolverlater komen grotendeels overeen: 

  • maximaal 600 uur (op jaarbasis) werken met een studentenovereenkomst;
  • maximaal 80 uur (per maand) als werknemer (geen verminderde bijdrage);
  • werken als zelfstandige waarbij geen bijdragen betaald moeten worden als zelfstandige in hoofdberoep; 
  • geen sociale uitkering ontvangen die voortvloeit uit een regeling over ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking. 

De schoolverlaters hebben  nog een bijkomende voorwaarde: je mag als schoolverlater geen IVT of inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen. 

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte vormt dit enkel een beletsel voor de zorgtoeslag. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor Schoolverlaters
Bekijk hier alle voorwaarden voor Studenten

Het gaat om effectieve prestaties. Tewerkstellingen waarvoor de werkgever geen aangiftes moet doen worden niet meegeteld en zijn een toegelaten activiteit. 

Als je niet akkoord bent met het aantal uren die wij ontvingen van de werkgever en de effectief gepresteerde uren: bezorg jouw KidsLife-adviseur alle loonfiches van de respectievelijke maand(en).
Enkel op deze manier kunnen wij dit verschil onderzoeken. 

Bekijk alles over Groeipakket voor Studenten

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Hoe een parentale burn-out voorkomen?

Parentale burn-out staat ook bekend als het ouderlijke uitputtingssyndroom. Het is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt bij ouders. Is het mogelijk om deze situatie van ouderlijke overbelasting te voorkomen in een samenleving die steeds meer van ouders eist? KidsLife is op onderzoek uitgetrokken om duidelijkheid te scheppen over deze problematiek.
naar meer info
Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Reizen met een Baby: tips voor een stressvrij avontuur!

Een reis naar het buitenland met een baby vereist een beetje extra planning. Bereid je goed voor! Het zal je veel stress besparen als je ter plekke bent.
naar meer info
Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Zakgeld: wanneer en hoeveel?

Wat is het ideale bedrag per leeftijd? Hoe leer je je kind omgaan met de waarde van geld? Hier vind je enkele tips die jou helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.
naar meer info