Kinderbijslag en Groeipakket als schoolverlater

Kinderbijslag voor Schoolverlaters in Wallonië

Heeft je zoon of dochter de studies beëindigd in Wallonië? Dan kan er nog steeds recht op kinderbijslag zijn als schoolverlater. We leggen je graag uit wat de voorwaarden zijn:

Schoolverlater in Vlaanderen

Schoolverlater in Brussel


Kinderen geboren vanaf 1 januari 2001 – semi-automatisch recht

Een kind geboren vanaf 1 januari 2001 heeft semi-automatisch recht op kinderbijslag tot het einde van de maand waarin hij 21 jaar oud wordt. Dit betekent dat er recht is op kinderbijslag ongeacht het feit of de jongere nog studeert of ingeschreven is als werkzoekende, behalve in de volgende gevallen:

 • Als de jongere een werkloosheids- of onderbrekingsuitkering ontvangt
 • Als de jongere meer dan 240u per kwartaal werkt. (uren gewerkt als jobstudent tellen niet mee)
 • Als de jongere werkt als zelfstandige waarbij de bijdragen als van een zelfstandige in hoofdberoep betaald worden, tenzij hij of zij kan aantonen dat er geen 240u per kwartaal gewerkt wordt.
 • Als de jongere een sociale uitkering wegens ziekte, invaliditeit, werkongeval of beroepsziekte ontvangt die voortvloeit uit een hierboven vermelde niet-toegelaten activiteit.

Na de leeftijd van 21 jaar kan de jongere nog verder recht hebben op kinderbijslag als hij of zij verder rechtgevende studies volgt of ingeschreven is als werkzoekende bij de FOREM en voldoet aan dezelfde voorwaarden als de kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2001.


Kinderen geboren voor 1 januari 2001

Wanneer is er recht op kinderbijslag als schoolverlater?

Als je in Wallonië woont en je beëindigt je studies, dan raden wij aan om je zo snel mogelijk in te schrijven bij de FOREM als werkzoekende schoolverlater.

Dit kan via de FOREM website of door je persoonlijk aan te melden in het dichtstbijzijnde FOREM kantoor.

Zodra je ingeschreven bent, start bij de FOREM een beroepsinschakelingstijd van 360 dagen. Na deze periode kan je dan van een inschakelingsuitkering genieten van de ONEM.

KidsLife wordt automatisch op de hoogte gebracht van de inschrijving bij de FOREM via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. KidsLife start dan automatisch een toekenningsperiode van 360 dagen waarin er nog recht kan zijn op kinderbijslag.


Wanneer start de toekenningsperiode?

Na het einde van de studies, kan er nog 360 dagen recht zijn op kinderbijslag. De aanvang van deze periode kan verschillen. Ze start:

 • Op 1 augustus als de lessen gevolgd werden tot het einde van het schooljaar.
 • Op de eerste dag na het einde van de studies als deze stopgezet worden in de loop van het schooljaar.
 • Op de eerste dag nadat je je thesis of stageverslag hebt ingediend als je een diplomajaar of thesisjaar volgde van minder dan 27 studiepunten.
 • Op de eerste dag na het einde van je stage in het kader van een openbaar ambt of na een onderbreking van die stage.
 • Op de eerste dag volgend op het einde of de onderbreking van een leercontract.

Opgelet: Als de jongere de leeftijd van 25 jaar bereikt eindigt het recht op kinderbijslag op het einde van de maand, ook al zou de periode van 360 dagen als werkzoekende schoolverlater nog niet ten einde zijn.


Ik heb me te laat ingeschreven bij de FOREM.

Studenten secundair onderwijs hebben tijd tot 31 augustus en studenten hoger onderwijs tot 30 september om zich tijdig in te schrijven bij de FOREM als werkzoekende. Als de jongere pas na deze datum ingeschreven is, is de inschrijving laattijdig en is er pas recht vanaf de maand volgend op de inschrijvingsdatum.

Zonder inschrijving als werkzoekende heb je nog recht op kinderbijslag als student:

-tot en met 31 augustus van je laatste schooljaar secundair onderwijs of tot 30 september van je laatste academiejaar hoger onderwijs en je niet meer dan 240u werkt in het derde kwartaal.

-tot en met de maand van indiening van je eindwerk in geval van een thesisjaar (minder dan 27 studiepunten).
-tot en met de maand van stopzetting van de studies als de studies in de loop van het school- of academiejaar worden beëindigd.

Voorbeeld:

Sam is afgestudeerd na zijn secundair onderwijs en schrijft zich pas op 12 november in als werkzoekende bij de FOREM. Zijn toekenningsperiode start op 1 augustus en loopt tot 31 juli van het volgende jaar, maar hij zal pas vanaf 1 december recht kunnen hebben op kinderbijslag als schoolverlater tot maximaal 31 juli.


Werken als Schoolverlater

Werken tijdens de periode als schoolverlater.

Proficiat, je hebt een eerste job te pakken! Wij moedigen werken tijdens de periode als schoolverlater aan, maar in sommige gevallen kan je tewerkstelling het recht op kinderbijslag schorsen:

 • De jongere mag per maand maximaal 759,28 EUR bruto verdienen.

Het aantal gewerkte uren zijn van geen belang. Ook als de jongere een werkloosheids- of andere sociale uitkering zou ontvangen mag deze niet meer dan 759,28​​​​​​​ EUR bruto bedragen.

 • De jongere oefent een zelfstandige activiteit uit in hoofdberoep of bijberoep.

Wij gaan er in dat geval automatisch van uit dat de jongere meer dan 759,28​​​​​​​ EUR bruto per maand verdient.  Een ereverklaring dat er maandelijks minder dan 759,28​​​​​​​ EUR bruto werd verdiend kan aanvaard worden om de betalingen te hervatten.

Een zelfstandige activiteit met een vrijstelling van sociale bijdrage is toegelaten voor het recht op kinderbijslag.

 • Werken tijdens de laatste zomervakantie na de studies: dubbele toetsing

Tijdens de laatste zomervakantie na het beëindigen van de studies (juli-augustus-september) mag je jongere niet meer dan 240u werken om het recht op kinderbijslag te behouden. Als de norm van 240u wordt overschreden, is er geen recht op kinderbijslag voor het hele kwartaal. Indien er toch een nieuw schooljaar zou volgen, zelfs als dat niet voldoet aan de voorwaarden om recht te kunnen hebben op kinderbijslag, geldt de 240 urennorm niet.

De jongere die de 240u per kwartaal overschrijdt maar ondertussen als werkzoekende is ingeschreven bij de FOREM, kan wel recht hebben op kinderbijslag indien hij of zij niet meer dan 759,28​​​​​​​ EUR bruto/maand verdient.

Bijvoorbeeld:

Ine beëindigde haar hogere studies op het einde van het schooljaar en schrijft zich op 5 juli in als werkzoekende bij de FOREM. Haar toekenningsperiode loopt vanaf 1 augustus tot 31 juli van het volgende jaar. Tijdens de periode van 1 juli tot 30 september werkt ze 400 uren.

 • Als student heeft ze geen recht op kinderbijslag voor de maanden juli, augustus en september, omdat ze meer dan 240u heeft gewerkt over het hele kwartaal.
 • Als schoolverlater kan ze voor augustus en september wel recht hebben op kinderbijslag als haar bruto inkomsten lager zijn dan 759,28​​​​​​​​​​​​​​ EUR per maand.

Indien Ine in juli, augustus en september 1000 EUR/maand zou verdienen, maar over het hele kwartaal werkte ze maar 230 uren, dan heeft ze voor het hele kwartaal recht op kinderbijslag als student.


Kan de toekenningsperiode verlengd worden?

Dat kan! De beroepsinschakelingstijd bij de FOREM duurt in principe 1 jaar. Daarna is er recht op een uitkering, op voorwaarde dat de jongere 2 positieve evaluaties kreeg van de FOREM tijdens de zoektocht naar werk in de beroepsinschakelingstijd.

 • De beroepsinschakelingstijd wordt verlengd zolang de jongere geen 2 positieve evaluaties heeft. De toekenningsperiode bij KidsLife wordt dan ook verlengd zodat het recht op kinderbijslag behouden kan blijven tot er 2 positieve evaluaties behaald zijn. De voorwaarde is natuurlijk dat de jongere aanwezig is op de evaluatiegesprekken bij de FOREM en dat er evaluaties door gaan.
 • Bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname, kan de toekenningsperiode verlengd worden met de periode van de ziekte als de jongere zich bij de FOREM uitschrijft wegens ziekte en zich na de ziekteperiode binnen de 28 dagen opnieuw als werkzoekende inschrijft bij de FOREM. Eventuele sociale uitkeringen die de jongere zou ontvangen in het kader van de ziekte, worden meegeteld voor het maximum inkomen van 562,93 EUR bruto per maand.

Bevallingsverlof zorgt niet voor een verlenging van de toekenningsperiode. Het recht op kinderbijslag loopt gewoon door tijdens het bevallingsverlof onder dezelfde voorwaarden.

Jouw KidsLife-adviseur bekijkt of je in aanmerking komt voor deze verlenging. Hiervoor hebben wij altijd een kopie nodig van het laatste evaluatiegesprek dat plaatsvond.


De jongere verblijft tijdens de toekenningsperiode in het buitenland.

Als je zoon of dochter ingeschreven is als werkzoekende bij de FOREM maar tijdens de toekenningsperiode naar het buitenland reist, behoudt hij of zij het recht op Kinderbijslag. Als het verblijf in het buitenland echter langer dan 2 maanden duurt, vervalt het recht op kinderbijslag. De AVIQ kan in dat geval wel een individuele afwijking toekennen en het verblijf in het buitenland gelijkstellen aan beroepsinschakelingstijd. Als je KidsLife daarvan een attest kan bezorgen, kan het recht op kinderbijslag wel doorlopen.


De jongere is werkzoekende na studies in het buitenland.

Als je zoon of dochter kinderbijslag ontving op basis van buitenlandse studies en zich daarna in België als werkzoekende schoolverlater inschrijft, volgt hij of zij dezelfde regels en voorwaarden als voor studenten die in België studeerden.

Als je zoon of dochter in een land van de EER (Europese Economische Ruimte) studeerde en zich in dat land als werkzoekende inschrijft, kan er recht zijn op kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater volgens de Belgische wetgeving. Stuur KidsLife in dat geval een attest van inschrijving op van de bevoegde dienst in het buitenland. (bv. De pôle d’emploi in Frankrijk)


Mijn zoon of dochter is werkzoekende maar wil de studies hervatten.

Het recht op kinderbijslag als student kan opnieuw worden geopend, als de studies voldoen aan de voorwaarden en als de jongere nog geen 25 jaar is. Verwittig in dit geval zeker de FOREM dat je zoon of dochter niet langer werkzoekende is.


Wil je graag een wijziging in de (studie)situatie doorgeven? Of heb je nog vragen over Kinderbijslag voor Schoolverlaters?

Bekijk jouw online dossier Kinderbijslag