Wedstrijdreglement KidsLife

WIN EEN TWINNING OUTFIT

Artikel 1 - Voorwerp

1.1       De wedstrijd “Win een pakket van Happy Dad/Happy Mom T-shirt en een Happy Baby rompertje” (hierna, “de Wedstrijd”) wordt georganiseerd door Kidslife CVBA, Sint-Clarastraat, 48 bis - 8000 Brugge

1.2.      De Wedstrijd vindt plaats op de BabyBoom en BabyDays Beurzen in volgende steden

1.3.      Eventuele vragen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd kunnen gemeld worden bij de Organisator door het sturen van een e-mail naar het volgende adres: info@kidslife.be

Artikel 2 – Deelnemingsvoorwaarden

2.1.      Iedere natuurlijke persoon die ten tijde van de wedstrijd 18 jaar of ouder is en in België verblijft, die deelneemt voor niet-commerciële doeleinden (hierna “de Deelnemer”), kan deelnemen aan deze Wedstrijd.

2.2.      In het geval van deelname en winst van een minderjarige, ondanks het verbod vooropgesteld door artikel 2.1, behoudt de Organisator zich naar eigen goeddunken het recht voor om, de prijs aan één van de ouders of wettelijke voogden uit te reiken, de prijs aan een andere Deelnemer toe te wijzen, de prijs terug in het spel te brengen of ze tot elk ander doel te benutten dat zij passend acht.

2.3.      Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de Wedstrijd op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in huidig Wedstrijdreglement.

2.4.      Deelname aan de KidsLife-wedstrijd is voorbehouden aan fysieke personen, die officieel gedomicilieerd zijn op het grondgebied van België, met uitsluiting van :

            * de personeelsleden van KidsLife

            * KidsLife’s communicatie-adviesbureaus

            * en hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn

Artikel 3 – Deelnemingsmodaliteiten - Verloop van de Wedstrijd

3.1.      Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd, dient de Deelnemer te voldoen aan de voorwaarden zoals uiteengezet onder 2 en zich te begeven naar de KidsLife stand op de Babyboom of BabyDays Beurs en de daar opgegeven procedure volgen: een wedstrijdformulier correct invullen en in de wedstrijdurne stoppen. De deelname wordt vervolledigd met de aanvaarding door de Deelnemer van dit Wedstrijdreglement. De aanvaarding wordt gegeven door het aanvinken van ‘Ja, ik aanvaard het wedstrijdreglement (op aanvraag te bekijken op onze BabyBoom  of BabyDays-beursstand).’ op het einde van de procedure.

3.2.      Elke Deelnemer is identificeerbaar aan de hand van het e-mailadres dat hij/zij bij het invullen van zijn/haar deelnemingsformulier overmaakt. Elke Deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en de volledigheid van deze gegevens. Elk onjuist of onvolledig e-mailadres zal als ongeldig beschouwd worden.

3.3.      Onvolledige of onnauwkeurige deelnames, alsook alle deelnames die onvolledige, onjuiste, incorrecte of onleesbare tekens bevatten, of deelnames die in elke andere als de voorziene vorm werden overgedragen of die de bepalingen in dit Wedstrijdreglement niet respecteren zullen worden uitgesloten en de Deelnemer zal gediskwalificeerd worden.

3.4.      De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een Deelnemer uit te sluiten indien hij/zij onderhavig Wedstrijdreglement niet respecteert, vooral in het geval van vermoeden van valsspelen of bedrog tijdens de deelname aan de Wedstrijd. De Deelnemers beschikken niet over een rechtsmiddel of beroepsmogelijkheid tegen zulke definitieve beslissingen door de Organisator.

3.5.      Zoals weergegeven in artikel 1.2, bestaat de Wedstrijdperiode uit 9 wedstrijddagen. Gedurende deze periode zijn er elke dag 2 pakketten van Happy Dad/Mom T-shirt en een Happy Baby rompertje te winnen. De deelnemer dient een antwoord te geven op de schiftingsvraag. Diegene die de schiftingsvraag correct beantwoordt of deze zo dicht mogelijk benadert wint een pakket van Happy Dad/Mom T-shirt en een Happy Baby rompertje.

3.6.      De totale kosten voor deelname aan de Wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ….) evenals alle eventuele kosten die verband houden met het verkrijgen of het gebruik van de toegewezen prijs, vallen volledig ten laste van de Deelnemer. In geen enkel geval kunnen de Deelnemers een vergoeding van deze kosten van de Organisator vorderen.

3.7.      De Deelnemer dient een antwoord te geven op de schiftingsvraag. De schiftingsvraag luidt: “Hoeveel deelnemers zullen er vandaag aan deze wedstrijd hebben deelgenomen (tussen 10 en 18 uur)?” Vandaag is respectievelijk: 16-17/02/2019 (Namen), 23-24/02/2019 (Kortrijk),
16-17/03/2019(Luik) en 22-24/03/2019 (Brussel). Nadat de Deelnemer deze heeft beantwoord dient hij/zij zich akkoord te verklaren met het Wedstrijdreglement. De deelname wordt afgesloten door
de bevestiging van alle meegedeelde gegevens middels een opt-in op het document:  “Ja, ik aanvaard het wedstrijdreglement (op aanvraag te bekijken op onze BabyBoom of BabyDays-beursstand).  Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel tijdens openingsuren van de beurzen.

Artikel 4 – Bepaling van de Winnaars - Prijzen

4.1.      De Deelnemer die de schiftingsvraag correct beantwoordt of het dichtst benadert (zie artikel 3.5) wordt als “Winnaar” gekwalificeerd.

4.2.      De winnaar wordt gecontacteerd per mail en ontvangt per post het pakket van Happy Dad/Mom T-shirt en een Happy Baby rompertje. Er kan gekozen worden voor 2 volwassen maten (keuze S/M/L /XL/XXL) en het babyrompertje voor baby’s van 6 maanden oud.

4.3.      De Prijs in deze Wedstrijd is niet inwisselbaar, niet omruilbaar in geld noch in valuta bij de Organisator, tenzij de Organisator zich hiermee uitdrukkelijk akkoord verklaard heeft.

4.4.      De Organisator behoudt zich het recht voor elk van de boven vermelde prijzen (Happy Dad/Mom T-shirt en een Happy Baby rompertje) ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging of vermelding van redenen te wijzigen of terug te trekken. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor Prijzen te vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde.

4.5.      Indien de winnende Deelnemer, in overeenstemming met artikel 4.2, geen antwoord geeft op de e-mail (die uitgestuurd wordt om de adresgegevens te vragen) binnen een redelijke termijn van 2 weken, behoudt de Organisator zich het recht voor de respectieve Prijs aan een andere Deelnemer toe te kennen of erover te beschikken hoe de Organisator dit wenst.

4.6.      De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van de Prijs bij afhaling of levering ervan. De Organisator garandeert verder niets met betrekking tot de bruikbaarheid, de kwaliteit of de geschiktheid van de prijs in kwestie voor welk doeleinde dan ook. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect zou zijn veroorzaakt door de prijs in kwestie of het gebruik ervan, noch voor de eventuele kosten of uitgaven die verband houden met de toewijzing of het gebruik van een Prijs.

4.7.      In geval van enige betwisting omtrent gelijk welk aspect van de Wedstrijd aanvaardt elke Deelnemer het vaststaande en onbetwistbare beslissingsmonopolie waarover de Organisator beschikt.

Artikel 5 –Bescherming van Persoonsgegevens

5.1.      Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (Wet bescherming persoonsgegevens) en vanaf mei 2018 met respect voor de Privacyverordening of GDPR.

5.2.      De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de gegevens die bij de registratie werden overgemaakt worden bewaard en gebruikt door de Organisator met het oog op een goed verloop van de Wedstrijd en voornamelijk om de Deelnemers in het kader van de Wedstrijd te informeren en contacteren.

5.3.      Deze gegevens worden verwerkt door de Organisator en worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden zonder de toestemming van de betrokkene. Ze kunnen echter worden meegedeeld aan personen of organisaties die in directe verhouding staan met de Organisator en de andere diensten of ondernemingen verbonden aan de Organisator in het kader van een eventuele onderaanneming van de verwerking van gegevens voor doeleinden van de huidige Wedstrijd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1.      De Organisator behoudt zich steeds het recht voor om de Wedstrijd, zonder voorafgaande kennisgeving, te kunnen wijzigen, opschorten of annuleren in geval van overmacht of andere, onvoorzienbare gebeurtenissen die buiten zijn wil om gebeuren, en dit zonder dat de Deelnemers of andere betrokkenen aanspraak kunnen maken op enige mogelijkheid tot schadevergoeding.

6.2.      Behoudens grove of opzettelijke fout kunnen noch de Organisator zelf, noch haar medewerkers, noch andere derden op wie beroep wordt gedaan in het kader van de Wedstrijd, verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou zijn veroorzaakt door fouten gemaakt bij de Wedstrijdorganisatie, het verloop van de Wedstrijd of de toekenning van de Prijzen. Ze wijzen eveneens elke verantwoordelijkheid af voor schade voortvloeiend uit gebeurlijke wijzigingen, opschortingen en annuleringen, in de zin van artikel 6.1.

6.3.      De Organisator verklaart hierbij uitdrukkelijk niet aansprakelijk te zijn voor eventuele gebeurlijke ongevallen of schade die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met de Wedstrijd, het Wedstrijdverloop of dit Wedstrijdreglement in het algemeen. De Deelnemer vrijwaart de Organisator uitdrukkelijk voor elke vorm van aansprakelijkheid, verplichting tot het betalen van schadevergoeding, sanctie of financiële tussenkomst ten gevolge van enige materiële, immateriële, psychologische of lichamelijke schade van welke aard dan ook.

6.4.      Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de beperkingen die het verloop van deze Wedstrijd naar alle redelijkheid met zich kan meebrengen.

6.5.      Indien de Organisator zich gedwongen ziet de Wedstrijd vroegtijdig te beëindigen als gevolg van het ongepaste of ongewenste gedrag van een Deelnemer, kan de Organisator aanspraak maken op schadevergoeding ter compensatie van de door hem geleden schade.  

6.6.      Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, met name betreffende de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.   

Bijgevolg, en in overeenstemming met hetgeen bepaald in de vorige alinea, kan Organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor:

-           onjuiste of onvolledige gegevens bij het invullen van het registratieformulier;

-           data overdracht via het Internet;

-           slecht functioneren van het Internet en/of de gebruikte software;

-           de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;

-           om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook.

De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onverenigbaarheid tussen de technologieën gebruikt voor de Wedstrijd en de door de Deelnemer gebruikte hardware- en/of softwareconfiguratie.

Artikel 7 – Aanvaarding van het Wedstrijdreglement

7.1.      In het geval van een situatie die niet zou geregeld zijn door dit Wedstrijdreglement zal de Organisator er alles aan doen om dit op een eerlijke en niet-discriminerende wijze op te lossen.

7.2.      Elke Deelnemer verbindt zich er verder toe om zich te houden aan elke eventuele beslissing die moet worden genomen door de Organisator met betrekking tot de Wedstrijd, met inbegrip van elk element of situatie die door dit Wedstrijdreglement niet voorzien is. De beslissingen van de Organisator zijn definitief en niet vatbaar voor beroep.

Artikel 8 – Wijzigingen van het Wedstrijdreglement

8.1.      De Organisator behoudt zich het recht voor om de organisatie en/of het verloop van de Wedstrijd, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verkorten, of te beëindigen en dit zonder opgave van redenen en zonder vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemers of derden. Door deelname aan de Wedstrijd is elke Deelnemer automatisch gebonden aan de wijzigingen van dit Wedstrijdreglement.

8.2.      Indien één van de hypotheses vermeld in artikel 8.1 zich zou voordoen zal de Organisator redelijke maatregelen nemen om dit zo spoedig mogelijk op de KidsLife stand op de Babyboom of BabyDays Beurs te Namen, Kortrijk, Luik en Brussel te vermelden.

Artikel 9 – Deelbaarheid

Indien een bepaling van dit Wedstrijdreglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van dit Wedstrijdreglement. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement blijven onaangetast.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1.    De Deelnemers verbinden zich ertoe, in geval van onenigheid over de toepassing of interpretatie van dit Wedstrijdreglement, eerst een minnelijke oplossing met de Organisator te zoeken alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

10.2.    Dit Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd tenzij andersluidende wettelijke bepalingen.