Kinderbijslag en Groeipakket als schoolverlater

Kinderbijslag voor Schoolverlaters in Brussel

Heeft je zoon of dochter de studies beëindigd in Brussel? Dan kan er nog steeds recht op kinderbijslag zijn als schoolverlater. We leggen je graag uit wat de voorwaarden zijn.


Wanneer is er recht op Kinderbijslag als schoolverlater in Brussel?

Als je in Brussel woont en je beëindigt je studies, schrijf je dan meteen in bij Actiris als werkzoekende schoolverlater.

Dit kan via de Actiris website of door je persoonlijk aan te melden in het dichtstbijzijnde Actiriskantoor.

Zodra je ingeschreven bent, start bij Actiris een beroepsinschakelingstijd van 360 dagen. Na deze periode kan je dan van een inschakelingsuitkering genieten van de RVA.

KidsLife wordt automatisch op de hoogte gebracht van de inschrijving bij Actiris via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. KidsLife start dan automatisch een toekenningsperiode van 360 dagen waarin er nog recht kan zijn op kinderbijslag.


Wanneer start de toekenningsperiode?

Na het einde van de studies, kan er nog 360 dagen recht zijn op kinderbijslag. De aanvang van deze periode kan verschillen. Ze start:

 • Op 1 augustus als de lessen gevolgd werden tot het einde van het schooljaar.
 • Op de eerste dag na het einde van de studies als deze stopgezet worden in de loop van het schooljaar.
 • Op de eerste dag na het einde van de tweede zitttijd.
 • Op de eerste dag nadat je je thesis of stageverslag hebt ingediend als je een diplomajaar of thesisjaar volgde van minder dan 27 studiepunten.
 • Op de eerste dag na het einde van je stage in het kader van een openbaar ambt of na een onderbreking van die stage.
 • Op de eerste dag volgend op het einde of de onderbreking van een leercontract.

Opgelet: Als de jongere de leeftijd van 25 jaar bereikt eindigt het recht op kinderbijslag op het einde van de maand, ook al zou de periode van 360 dagen als werkzoekende schoolverlater nog niet ten einde zijn.


Ik heb me te laat ingeschreven bij Actiris.

Studenten secundair onderwijs hebben tijd tot 30 september en studenten hoger onderwijs tot 31 oktober om zich tijdig in te schrijven bij Actiris als werkzoekende. Als de jongere pas na deze datum ingeschreven is, is de inschrijving laattijdig en is er pas recht vanaf de maand volgend op de inschrijvingsdatum.

Zonder inschrijving als werkzoekende heb je nog recht op kinderbijslag als student:

- tot en met 31 augustus van je laatste schooljaar secundair onderwijs of tot 30 september van je laatste academiejaar hoger onderwijs als je niet meer dan 240u werkt in het derde kwartaal.

- tot en met de maand van indiening van je eindwerk of stageverslag in geval van een thesisjaar (minder dan 27 studiepunten).
- tot en met de maand van stopzetting van de studies als de studies in de loop van het school- of academiejaar worden beëindigd.

Voorbeeld:

Sam is afgestudeerd na zijn secundair onderwijs en schrijft zich pas op 12 november in als werkzoekende bij Actiris. Zijn toekenningsperiode start op 1 augustus en loopt tot 31 juli van het volgende jaar, maar hij zal pas vanaf 1 december tot 31 juli recht kunnen hebben op kinderbijslag als schoolverlater.


Werken als Schoolverlater

Werken tijdens de periode als schoolverlater.

Proficiat, je hebt een eerste job te pakken! Wij moedigen werken tijdens de periode als schoolverlater aan, maar in sommige gevallen kan je tewerkstelling het recht op kinderbijslag schorsen:

Voorwaarde tot 31/12/2019

 • De jongere mag een maximum van 551,89 EUR bruto per maand verdienen.

Voorwaarde vanaf 01/01/2020

 • de jongere mag maximum 240uur per trimester werken om het recht op kinderbijslag te behouden.

Als er toch meer dan 240u gewerkt wordt, verliest de jongere het recht op kinderbijslag voor het volledige kwartaal. Dit geldt ook voor de laatste zomervakantie (juli-augustus-september) na het beëindigen van de studies.

 • Als de jongere een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor bijdragen verschuldigd zijn als voor een zelfstandige in hoofdberoep, wordt de kinderbijslag eveneens stopgezet.

Een ereverklaring dat de jongere minder dan 240u werkt, wordt aanvaard als het gaat om een zelfstandige activiteit waarvoor verminderde sociale bijdrage verschuldigd zijn.

Een zelfstandige activiteit met een vrijstelling van sociale bijdrage geeft zonder meer recht op kinderbijslag.

 • De jongere ontvangt een werkloosheidsuitkering.

Zodra er een werkloosheidsuitkering wordt ontvangen, wordt het recht op kinderbijslag geschorst. Hoeveel er uitgekeerd wordt of voor hoeveel dagen de uitkering is, speelt daarbij geen rol.

 • De jongere ontvangt een sociale uitkering wegens ziekte, ongeval of ziekenhuisopname

Als de werkzoekende schoolverlater een sociale uitkering ontvangt voor ziekte, invaliditeit, beroepsongeval of beroepsziekte in toepassing van de Belgische of buitenlandse wetgeving, wordt de kinderbijslag stopgezet tijdens de maanden waarin er een sociale uitkering wordt uitgekeerd ten gevolge van een niet-toegelaten activiteit (meer dan 240u) in het voorgaande trimester.

 • Erkenning als mindervalide

Als je zoon of dochter een erkenning heeft als mindervalide, hebben de voorwaarden hierboven enkel invloed op het mindervaliditeitssupplement. De basiskinderbijslag blijft onvoorwaardelijk behouden tot de leeftijd van 21 jaar.


Kan de toekenningsperiode verlengd worden?

Dat kan! De beroepsinschakelingstijd bij Actiris duurt in principe 1 jaar. Daarna is er recht op een uitkering van de RVA, op voorwaarde dat de jongere 2 positieve evaluaties kreeg van Actiris tijdens de zoektocht naar werk in de beroepsinschakelingstijd.

 • De beroepsinschakelingstijd wordt bij Actiris verlengd zolang de jongere geen 2 positieve evaluaties heeft. De toekenningsperiode bij KidsLife wordt dan ook verlengd zodat het recht op kinderbijslag behouden kan blijven tot er 2 positieve evaluaties behaald zijn. De voorwaarde is natuurlijk dat de jongere aanwezig is op de evaluatiegesprekken bij Actiris en dat er evaluaties doorgaan.
   
 • De toekenningsperiode kan worden verlengd wegens ziekte, ongeval of ziekenhuisopname. Je moet bij Actiris dan wel je beroepsinschakelingstijd stopzetten wegens ziekte en je na afloop van de ziekte binnen de 5 werkdagen opnieuw inschrijven als werkzoekende schoolverlater. De toekenningsperiode wordt dan verlengd met het aantal dagen ziekte dat op het doktersattest staat.

Jouw KidsLife-adviseur bekijkt of je in aanmerking komt voor deze verlenging. Hiervoor hebben wij altijd een kopie nodig van het laatste evaluatiegesprek dat plaatsvond.


Bijzondere situaties:

Vrije werkzoekende schoolverlater

Dit zijn werkzoekenden die geen recht op uitkeringen hebben, maar die zich wel als werkzoekende laten inschrijven.

Op basis van dit statuut is geen recht op kinderbijslag mogelijk.

Bevallingsverlof

Tijdens de duur van het bevallingsverlof wordt het recht op kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters niet stopgezet. De toekenningsperiode loopt gewoon door.


De jongere verblijft tijdens de toekenningsperiode in het buitenland.

Als je zoon of dochter ingeschreven is als werkzoekende bij Actiris maar tijdens de toekenningsperiode naar het buitenland reist, wordt de toekenningsperiode in principe stopgezet.  De jongere moet immers beschikbaar zijn op de Belgische arbeidsmarkt. De RVA kan in sommige gevallen het verblijf in het buitenland gelijkstellen aan beroepsinschakelingstijd. Als je KidsLife daarvan een attest kan bezorgen, kan het recht op kinderbijslag wel doorlopen.


De jongere is werkzoekende na studies in het buitenland.

Als je zoon of dochter kinderbijslag ontving op basis van buitenlandse studies en zich daarna in België als werkzoekende schoolverlater inschrijft, volgt hij of zij dezelfde regels en voorwaarden als voor studenten die in België studeerden.

Als je zoon of dochter in een land van de EER (Europese Economische Ruimte) studeerde en zich in dat land als werkzoekende inschrijft, kan er recht zijn op kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater volgens de Belgische wetgeving. Stuur KidsLife in dat geval een attest van inschrijving op van de bevoegde dienst in het buitenland. (bv. De pôle d’emploi in Frankrijk)


Mijn zoon of dochter is werkzoekende maar wil de studies hervatten.

Het recht op kinderbijslag als student kan opnieuw worden geopend, als de studies voldoen aan de voorwaarden en als de jongere nog geen 25 jaar is. Verwittig in dit geval zeker Actiris dat je zoon of dochter niet langer werkzoekende is.


Wil je graag een wijziging in de (studie)situatie doorgeven? Of heb je nog vragen over Kinderbijslag voor Schoolverlaters?

Bekijk jouw online dossier Kinderbijslag