Veelgestelde vragen: Verhoogde Kinderbijslag

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Het is niet omdat je alleenstaande ouder bent, dat je automatisch recht hebt op een sociale toeslag. 

  Om een sociale toeslag te ontvangen mogen jouw gezinsinkomsten niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag. Het feit dat je alleenstaande of gescheiden ouder bent heeft vermoedelijk ook invloed op de gezinsinkomsten. Hierdoor kom je mogelijk in aanmerking. 

  De grensbedragen en de samenstelling van deze Sociale Toeslag hangt af van waar je samen met de kinderen woont: Vlaanderen, Brussel of Wallonië

  De Sociale Toeslag bij KidsLife ontvang je automatisch als je daar recht op heb! We doen dit na ontvangst van de belastingsaangifte. We ontvangen deze aangifte altijd 2 jaar later. 

  Bijvoorbeeld:
  Sociale toeslag voor 2019 (her)evalueren we in 2021. We ontvangen jouw inkomsten van 2019 namelijk pas in 2021 van de federale overheid.  

  Kom je in aanmerking voor deze toeslag en wil je geen 2 jaar wachten? Contacteer jouw KidsLife-adviseur om een aanvraag te doen. 

  Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag

 • Verhoogde Kinderbijslag

  KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen: de Sociale Toeslag
  De Sociale Toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.

  Bekijk hier alle voorwaarden voor jouw Sociale Toeslag

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Als je gezinsinkomsten wijzigen, kan dit invloed hebben op je  recht op de sociale toeslag en de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag in Vlaanderen). Je recht wordt automatisch onderzocht op basis van je inkomsten van 2 jaar geleden (via de belastingaangifte). Verdien je momenteel echter plots veel meer en betalen wij een sociale toeslag uit? Verwittig ons, zodat we de sociale toeslag preventief kunnen stopzetten om zo een eventuele terugvordering te vermijden.

  Betalen wij momenteel geen sociale toeslag uit maar verdien je nu veel minder? Contacteer ons zodat we je een invulformulier kunnen opsturen. Vermeld je inkomsten op het formulier en stuur het dan samen met de bewijsstukken aan ons terug. Wij onderzoeken dan of de sociale toeslag toch uitbetaald kan worden.

  Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Mis geen enkel voordeel meer en vraag het nu aan! 

  Kinderbijslag aanvragen

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Het eventuele recht op de Sociale Toeslag wordt berekend op het bruto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent dat jouw inkomen wordt samengeteld met dat van je partner. Met partner wordt een persoon bedoeld waar je een feitelijk gezin mee vormt. Dit is iemand waar je geen familieverband mee hebt (tot in de 3e graad) en waar je mee samen woont op hetzelfde domicilieadres.

  Je gezinssamenstelling ontvangen wij automatisch via het rijksregister, de databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België.

  Woon je bijvoorbeeld vanaf 10 september 2020 alleen, dan wordt vanaf september 2020 enkel met jouw inkomen rekening gehouden en voor de voorgaande periodes met dat van jouw en je toenmalige partner.

  Heb je een ex-partner die ook begunstigde is van het Groeipakket?

  Dan kunnen jullie beide elk op basis van jullie aparte gezinsinkomen recht hebben op de helft van de sociale toeslag.

  Bijvoorbeeld: Jan en Leen hebben een kindje Esmee, geboren op 15 september 2019. Beide ouders zijn begunstigden van het Groeipakket omdat Esmee geboren is na 1 januari 2019 en dus onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt.
  Vanaf september 2019 wordt het eventuele recht op de sociale toeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van Jan en Leen.
  Op 10 maart 2020 verlaat Jan het gezin en gaat bij een nieuwe partner Sarah wonen. Vanaf maart 2020 kan Leen recht hebben op de helft van de sociale toeslag als haar inkomen onder het grensbedrag ligt. Vanaf maart 2020 kan ook Jan recht hebben op de helft van de sociale toeslag, als zijn inkomen samen met het inkomen van zijn nieuwe partner Sarah onder het grensbedrag ligt.

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Naast de bedragen van het Groeipakket en Kinderbijslag waar elk kind recht op heeft, kan je als gezin ook recht hebben op verhoogde kinderbijslag. Alle soorten verhoogde kinderbijslag vind je hier.

  In veel gevallen moet je verhoogde kinderbijslag niet aanvragen en zorgen wij automatisch dat je krijgt waar je recht op hebt. Bij sommige situaties kan het echter zijn dat je wel een aanvraag bij KidsLife moet indienen.

  Denk je dat in je in aanmerking komt voor een toeslag, maar je deze momenteel nog niet ontvangt? Neem dan zeker contact op met jouw KidsLife-adviseur, wij helpen je graag verder.

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Als je in Vlaanderen woont, wordt de sociale toeslag automatisch toegekend op basis van de inkomstengegevens die wij ontvangen van de FOD Financiën via de belastingaangifte.

  Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag in Vlaanderen

  Woon je in Brussel? 
  De sociale toeslag wordt automatisch toegekend als je in hetzelfde jaar minstens 6 maanden een vervangingsinkomen hebt (werkloosheid, ziekte, OCMW,...) én alleenstaande ouder bent.
  Duogezinnen kunnen ook automatisch de sociale toeslag krijgen als minstens één van de ouders minstens 6 maanden een OCMW uitkering ontvangt in het controlejaar.
  Daarnaast is het mogelijk om op elk moment een sociale toeslag aan te vragen. Opgelet, wij vragen hiervoor de nodige bewijsstukken.

  Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag in Brussel

  Woon je  in Wallonië?
  Vanaf 1/1/2021 wordt de sociale toeslag in Wallonië volledig automatisch toegekend op basis van de inkomstengegevens die wij ontvangen via de belastingaangifte.
  De sociale toeslag wordt definitief toegekend telkens van 1/7 tot 30/6 van het jaar erop op basis van de laatste fiscale gegevens in ons bezit.
  Naast de fiscale gegevens, heeft  het gezin ook recht op een sociale toeslag als die via de mutualiteit het BIM-statuut geniet

  Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag in Wallonië

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Als je het BIM- of OMNIO-statuut hebt, heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming in de vergoeding van je medische kosten. Afhankelijk van je specifieke situatie kunnen er ook nog andere voordelen zijn, zoals een verlaagd tarief bij het openbaar vervoer, tussenkomst in je verwarmingsfactuur en andere gemeentelijke of provinciale tegemoetkomingen. 

  Het BIM- of OMNIO-statuut is bedoeld voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, zieken, … met een moeilijke financiële gezinssituatie. Je kan het statuut aanvragen bij je ziekenfonds.
  Heb je een BIM-statuut dan heb je mogelijk recht op een sociale toeslag.

  Bekijk alle voorwaarden hier

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Gezinsinkomens zijn altijd jouw inkomsten als je alleen woont of de inkomsten van jou en je partner als je samenwoont. 
  Je hoeft niet wettelijk samenwonend of gehuwd te zijn om samenwonend te zijn, het kan ook feitelijk zijn. 

  Wat telt mee als gezinsinkomsten in Vlaanderen? 

  Het belastbaar inkomen, voor aftrek:

  • beroepsinkomsten:
   • loontrekkende: vóór de aftrek van beroepskosten 
   • zelfstandige: na de aftrek van beroepskosten, vermenigvuldigd met 100/80
  • uitkeringen van de ziekteverzekering
  • werkloosheidsuitkeringen of pensioenen
  • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden
  • inkomsten uit onroerende goederen volgens jouw kadastraal inkomen:
   • één keer het kadastraal inkomen van de eigendommen die je voor je beroep gebruikt. 
   • drie keer het kadastraal inkomen ‘vreemd gebruik’. Dit is alles wat je niet gebruikt voor je beroep. 
   • het kadastraal inkomen van je eigen woning telt niet mee
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend aan personen met een handicap;
  • het leefloon
  • de inkomsten toegekend aan de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van socialezekerheidsrisico's.

  Het gezinsinkomen verminderen we met 80% van de betaalde onderhoudsgelden.

  Wat valt niet onder de gezinsinkomsten in Vlaanderen?

  • Toeslagen en premies vanuit de Kinderbijslag of Groeipakket;
  • Alimentatie
  • Loon en vakantiegeld bij een  flexi-job;
  • Afzonderlijk belastbare inkomsten. 
  • Maaltijd- en ecocheques;
  • Onkostenvergoeding voor vrijwilligers;
  • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
  • Onkostenvergoeding voor onthaalouders
  • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

  Bekijk hier alle voorwaarden voor een sociale toeslag

 • Verhoogde Kinderbijslag

  Als je in Vlaanderen een aanvraag voor een zorgtoeslag hebt ingediend bij KidsLife zullen we deze aanvraag doorsturen naar team Zoë van Agentschap Opgroeien.

  Team Zoë zal daarna alle communicatie over je aanvraag via eBox sturen i.p.v. op papier.
  Als je niet over eBox beschikt, zal de volledige procedure uiteraard wel nog op papier verlopen. 

  Wil je graag een onderzoek opstarten voor jouw kind?
  Dat kan makkelijk en snel via My KidsLife

 • Verhoogde Kinderbijslag

  In Vlaanderen kan je vanaf nu makkelijk de digitale inlichtingenformulieren terugvinden op de website van Agentschap Opgroeien via je eigen klantenportaal ‘Mijn Kind en Gezin’.
  Log in via de elektronische identiteitskaart of via Itsme. Via het tabblad ‘specifieke ondersteuningsnood’ kan je ook de status van de aanvraag opvolgen.

  Wil je graag een onderzoek opstarten voor jouw kind?
  Dat doe je via je Kinderbijslagfonds. Het kan makkelijk en snel via My KidsLife