Onze kantoren zijn gesloten op maandag 29/5 en uitzonderlijk op vrijdag 2/6.

Veelgestelde vragen: Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Het kan zijn dat je de Schooltoeslag voor je kinderen ontvangt via een verschillende betaling. Vooraleer wij de Schooltoeslag (de vroegere Studietoelage) kunnen betalen, dienen wij alle gegevens ontvangen te hebben van de overheid. 
  Een schoolinschrijving is bijvoorbeeld een van de gegevens die we nodig hebben. Voor sommige kinderen kan het zijn dat de schoolinschrijving vroeger werd geregistreerd dan voor de anderen. 

  Opgelet: je hoeft niets te doen in deze situatie. Vanaf wanneer ook de gegevens van de andere kinderen binnenzijn, betalen wij automatisch de Schooltoeslag uit. 

 • Schooltoeslag

  Er zijn een aantal voorwaarden die vervuld moeten worden om recht te kunnen hebben op de Schooltoeslag:

  1. Onderwijsvoorwaarde

  Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Ook studenten die een HBO-5 opleiding verpleegkunde of een BuSo-opleiding volgen komen in aanmerking.
  Je zoon of dochter is ingeschreven en voldoende aanwezig op school.

  2. Nationaliteitsvoorwaarde

  Je kind heeft op 31 augustus van het betrokken jaar de Belgische nationaliteit. In sommige gevallen kunnen ook niet-Belgen recht hebben op een Schooltoeslag (de vroegere studietoelage) als de onderwijs- en inkomensvoorwaarde voldaan zijn.
  Is je kind ouder dan 12 jaar en geen Belg? Dan moet er een geldig identiteitsbewijs beschikbaar zijn voor dit kind. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst bevolking van je gemeente. 

  3. Inkomensvoorwaarde

  Je gezinsinkomen ligt tussen een bepaald grensbedrag. Deze grensbedragen zijn volledig afhankelijk van jouw gezinssituatie.
  De gezinsinkomsten worden berekend door de Vlaamse Overheid en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Het bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin. Dit zijn onder andere lonen en uitkeringen maar ook de inkomsten uit vastgoed.Omdat alle gegevens over de inkomsten door de overheid dit jaar nog niet verwerkt zijn, bekijken we de situatie 2 jaar terug. Voor de Schooltoeslag in 2020 houden we dus rekening met de inkomsten van 2018. 
    
  2. Hoe je gezinssituatie op 31 augustus van het huidige schooljaar is speelt eveneens een rol tijdens de berekening van de gezinsinkomsten. 
    
  3. Als je een eigendom hebt die je niet gebruikt als gezinswoning of voor jouw beroep, dan voert de overheid een kadastraal inkomen-toets uit.

  Voor elk gezin kan de situatie dus anders zijn. Wij ontvangen de berekening van de inkomsten rechtstreeks van de Vlaamse Overheid waarna wij onderzoeken of jouw gezin recht heeft op de Schooltoeslag.

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  We maken een onderscheid tussen kleuter-/lager en secundair onderwijs. Voor deze laatste categorie kan er recht op Schooltoeslag zijn tot het jaar waarin de leerling 22 jaar wordt. Voor BuSO en HBO5 Verpleegkunde is er geen leeftijdsbeperking. 

  De Schooltoeslag, Studietoelage en Schooltoelage in het Hoger Onderwijs dien je aan te vragen bij de Vlaamse Overheid

 • Schooltoeslag

  De Schoolbonus staat voor de schoolpremie (of schooltoelage) voor alle gezinnen met kinderen en wordt automatisch door KidsLife betaald in augustus, samen met de basisbedrag van de maand juli.

  De Schooltoeslag is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met lage inkomens. Hij wordt voor het einde van het jaar automatisch uitbetaald door KidsLife aan alle gezinnen die hier recht op hebben.

 • Schooltoeslag

  KidsLife maakt het je gemakkelijk, door de Schooltoeslag automatisch uit te betalen op het einde van het jaar.

  Je kan wel een aanvraag indienen:

  • Als je in Brussel of Wallonië woont en je kind naar een Vlaamse erkende school gaat. Contacteer ons en wij onderzoeken of je recht hebt op de Schooltoeslag.
 • Schooltoeslag

  Als je een Schooltoeslag ontving en je zoon of dochter stopt de studies voor 30/06 van het schooljaar, dan zul je de Schooltoeslag moeten terugbetalen. Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur, we helpen je graag verder. 

 • Schooltoeslag

  KidsLife betaalt de Schooltoeslag uit tot en met het secundair onderwijs. Volgt je zoon of dochter Hoger Onderwijs aan de Hogeschool of Universiteit? Dan moet je de studietoelage zelf aanvragen via de Vlaamse Overheid. De voorwaarden voor de Studietoelage aan de Vlaamse Overheid zijn grotendeels dezelfde als die van de Schooltoeslag.

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  De Schooltoeslag (de vroegere studietoelage) wordt uitbetaald aan diegene die de Kinderbijslag of Groeipakket ontvangt, maar wordt berekend op basis van de gezinsinkomsten van de ouder(s) of de werkelijke opvoeder(s) bij wie het kind gedomicilieerd (situatie op 31/08/2022 bepaalt de gezinsgrootte) is. Als het kind gehuwd is, zelfstandig is of alleen woont, wordt de Schooltoeslag berekend op basis van de inkomsten van het kind zelf en zijn of haar eventuele samenwonende partner. 

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Sinds 1 januari 2019 betaalt KidsLife automatisch de Schooltoeslag (de vroegere Studietoelage) uit:

  • voor minderjarige jongeren die kleuteronderwijs/lager onderwijs/secundair onderwijs volgen
  • voor meerderjarige jongeren die secundair onderwijs volgen tot en met het jaar waarin ze 22 jaar worden. 
  • voor studenten die een HBO-5 opleiding verpleegkunde of een BuSo-opleiding volgen, zonder leeftijdsbeperking.

  Je hebt GEEN recht op de Schooltoeslag (de vroegere Studietoelage) als je:

  • thuisonderwijs volgt,
  • ziekenhuisonderwijs volgt,
  • tweedekansonderwijs / volwassenenonderwijs (CVO) volgt,
  • privé onderwijs volgt (behalve Eureka – De leerwijzer – Safe en Sint-Ignatiusschool)

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  KidsLife ontvangt alle informatie van de Vlaamse Overheid. Op basis van deze informatie betalen wij automatisch de Schooltoeslag of Selectieve Participatietoeslag (SEPAR) uit. Wanneer je deze toeslag ontvangt hangt dus af van verschillende factoren. De betaling van deze Schooltoeslag kan vanaf eind augustus tot december

  De uitbetaling van de Schooltoeslag is afhankelijk van de volledigheid van de gegevens die wij ontvangen van de Vlaamse Overheid

  Opgelet: In elke situatie moet je geen aanvraag indienen! Ontvang je reeds Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Wij zorgen dat alle gezinnen die recht hebben op de Schooltoeslag, dit automatisch ontvangen. Handig toch?